ျမတ္သရဖူ (အိမ္ ျခံ ေျမ ဝန္ေဆာင္မႈ)ကုမၸဏီလီမိတက္
(MyatThaRaPhu Company Limited)

✡ စက္ရံု၊ဂိုေဒါင္၊လံုးခ်င္း၊ေျမကြက္၊ကြန္ဒို၊
တိုက္ခန္းမ်ားအား ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္စြာ၊ပိုင္ဆိုင္မႈ မွန္ကန္စြာျဖင့္ေရာင္း/ဝယ္ ငွါးရမ္းေပးျခင္း။
✡ ဥပေဒႏွင့္အညီ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုေပးျခင္း။
✡ ေျမ႐ွင္ႏွင့္ကန္ထ႐ိုက္အား အခန္းေပး၊
အခန္းယူ ေဆာက္လုပ္ရန္ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း။
✡ ေငြပိုသူႏွင့္ေငြလိုသူမ်ားအား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေစရန္ ညႇိႏိႈင္းေပးျခင္း။
✡ လူႀကီးမင္းတို႔ လိုအပ္ေသာ ငွါးလိုျခင္း၊
ဝယ္လိုျခင္းမ်ားအတြက္ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းမ်ားမွအခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီးစိတ္ေက်နပ္မႈရသည္အထိ
ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Myat-Tharafu-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

5

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

19

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

24