ရတနာပုံ အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္

☆ လူႀကီးမင္းတို႔၏အိမ္ျခံေျမတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းလိုဝယ္လိုငွားလို
သည္မ်ားကိုမွန္ကန္တိက် ျမန္ဆန္စြာစိတ္တိုင္းက်ဝန္ေဆာင္မွ ု
ေပးပါသည္။(Free online service)

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

31

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

32