ကမာၻ႔မင္းရာဇာ အိမ္ျခံေျမႏွင့္အေထြေြ ဝန္ေဆာင္မူလုပ္ငန္း

အိမ္ျခံေျမ ႏွငိ့အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

31

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

15

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

46