အစီအစဥ္ :

ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ႕နယ္ရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား