ေရာင္းရန္ (Rendezvous ko latt Real Estate Com.,Ltd)