ေရာင္းရန္ (Rendezvous Ko Latt Real Estate Com.,Ltd)