ငွါးရန္ (ကမာၻသစ္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္းဝယ္ငွါးအက်ဳိးေဆာင္)