ငွါးရန္ (My Land Real Estate)

PBDN 179 ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ လမ္း 30 အနီးတြင္ တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္

ပန္းပဲတန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 2

6 သိန္း (က်ပ္)

EDGN 57 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း 32 ရပ္ကြက္ ပင္လုံလမ္းမေပၚတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 0
  • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

EDGN 56 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္း ျပည္ေထာင္စုလမ္းမေပၚတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

  • 0
  • 0

28 သိန္း (က်ပ္)

NDGN 331 ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း 35 ရပ္ကြက္ ေငြပုလဲလမ္းသြယ္တြင္ လုံးခ်င္းအိမ္ငွားရန္ရွိပါသည္

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

  • 1
  • 3

7 သိန္း (က်ပ္)