ငွါးရန္ (My Land Real Estate)

BTHG 427 ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၇လမ္းတြင္ ၃လႊာတိုက္ခန္း ငွားရန္ ရွိသည္ ။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

BTHG 426 ဗိုလ္ေထာင္ႃမွိဳ႕နယ္ လမ္း၅၀တြင္ ၁လႊာ တိုက္ခန္း ငွားရန္ ရွိသည္ ။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

6 သိန္း (က်ပ္)

BTHG 424 ဗိ္ုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ဗႏၶဳလလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ ငွားရန္ ရွိသည္ ။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

BTHG 422 ဗိုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္ ၄၇လမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ ငွားရန္ ရွိသည္ ။

ဗိုလ္တေထာင္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

LTA 77 လသာျမဳိ႕နယ္ အေနာ္ရထာလမ္းတြင္ ေျမညီထပ္ ငွားရန္ ရွိသည္ ။

လသာ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

  • 1
  • 0

16.50 သိန္း (က်ပ္)