ငွါးရန္ (မလိခူး (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ))

သာေကတစက္မွဳဇံုရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku Real Estate)

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 3
  • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၃)ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္(Malihku Real Estate)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္(၂)ရွိငွားရန္ရွိေသာဂိုေဒါင္သစ္(Malihku Real Estate)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 1
  • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္စက္မႈဇုန္ရွိငွားရန္ရွိေသာေျမကြက္(Malihku Real Estate)

သံလ်င္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

  • 0
  • 0

30 သိန္း (က်ပ္)