ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

စႏၵကူးလမ္းတြင္ အက်ယ္(4800)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

စႏၵကူးလမ္းတြင္ အက်ယ္(4800)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

16 သိန္း (က်ပ္)

မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(24x60)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

မလိခအိမ္ရာတြင္ အက်ယ္(24x60)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

35 သိန္း (က်ပ္)

ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(7300)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလမ္းတြင္ အက်ယ္(7300)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 5

$ 3,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကေမၻာဇလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(3000)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ကေမၻာဇလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(3000)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကံ့ေကာ္လမ္းတြင္ အက်ယ္(3600)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ကံ့ေကာ္လမ္းတြင္ အက်ယ္(3600)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ပင္လံုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္(93x76)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ပင္လံုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္(93x76)sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

13 သိန္း (က်ပ္)

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္(3600)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ျပည္ေထာင္စုရိပ္မြန္တြင္ အက်ယ္(3600)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

ျမယမံုအိမ္ရာလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(2400)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

ျမယမံုအိမ္ရာလမ္းသြယ္တြင္ အက်ယ္(2400)Sqft ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

14 သိန္း (က်ပ္)

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းတြင္ အက်ယ္(25x50)Sqft ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေလးေထာင့္ကန္လမ္းတြင္ အက်ယ္(25x50)Sqft ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

35 သိန္း (က်ပ္)