ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

Hill Top Vista Condo တြင္ အက်ယ္(1997)Sqft ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 5
 • 4

$ 2,900 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

MMM Condo တြင္ အက်ယ္(1600)Sqft ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားမည္။

MMM Condo တြင္ အက်ယ္(1600)Sqft ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားမည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 1,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဒဂံုကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1200)Sqft ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားမည္။.

ဒဂံုကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1200)Sqft ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားမည္။.

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 1

10 သိန္း (က်ပ္)

အင္းယားဗ်ဴးကြန္ဒိုတြင္ (1500)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

အင္းယားဗ်ဴးကြန္ဒိုတြင္ (1500)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မလိခကြန္ဒိုတြင္ (1250)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,100 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

AMBO Tower တြင္ (2336)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

AMBO Tower တြင္ (2336)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ေက်ာက္တံတား|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Stadium View Condo တြင္(1700sqft) အက ်ယ္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

Stadium View Condo တြင္(1700sqft) အက ်ယ္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအခန္းအျမန္ငွားမည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

14 သိန္း (က်ပ္)