ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1350)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုလဲကြန္ဒိုတြင္ (1350)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

13 သိန္း (က်ပ္)

Delta Plaza တြင္ (30x55)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

Delta Plaza တြင္ (30x55)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

12 သိန္း (က်ပ္)

ငုဝါလမ္းကြန္ဒို (1500)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ငုဝါလမ္းကြန္ဒို (1500)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

အလံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

8 သိန္း (က်ပ္)

(၂၁)လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

(၂၁)လမ္းကြန္ဒိုတြင္ (1250)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

လသာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

MGW Tower တြင္ (1000)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

MGW Tower တြင္ (1000)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

10 သိန္း (က်ပ္)

ဆင္မလိုက္တာဝါတြင္ (1850)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဆင္မလိုက္တာဝါတြင္ (1850)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မဟာနဝရတ္ကြန္ဒိုတြင္ (1440)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

မဟာနဝရတ္ကြန္ဒိုတြင္ (1440)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

Star City Condo (905)Sqft ရွိအခန္း အျမန္ငွားမည္။

Star City Condo (905)Sqft ရွိအခန္း အျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကမၻာေအး Luxury Condo (1600)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ကမၻာေအး Luxury Condo (1600)Sqft ရွိ အခန္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)