ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

ေမခအိမ္ရာတြင္ (3600)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေမခအိမ္ရာတြင္ (3600)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

Tosta Garden တြင္ (4500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

Tosta Garden တြင္ (4500)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 3RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ဓမၼေစတီရိပ္သာလမ္း (11000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္းငွားမည္။

ဓမၼေစတီရိပ္သာလမ္း (11000)Sqft ရွိ 2RC လံုးခ်င္းငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 5

$ 7,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကေမၻာဇလမ္းတြင္ (24x65)Sqft, 3RC လံုးခ်ငး္ အျမန္ငွားမည္။

ကေမၻာဇလမ္းတြင္ (24x65)Sqft, 3RC လံုးခ်ငး္ အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (160x90)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မစိုးရိမ္လမ္းသြယ္တြင္ (160x90)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 1RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

$ 2,700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း (4900)Sqft,2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း (4900)Sqft,2RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 6

25 သိန္း (က်ပ္)

အာတီးယားလမ္းသြယ္တြင္ (140x80)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

အာတီးယားလမ္းသြယ္တြင္ (140x80)Sqft ရွိေစ်းသင့္ 2RCလံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 4
 • 4

$ 3,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ (91x81)Sqft, 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ (91x81)Sqft, 1RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မရမ္းကုန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

35 သိန္း (က်ပ္)

မဥၨဴလမ္းသြယ္တြင္ (2100)Sqft, 3½RC ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မဥၨဴလမ္းသြယ္တြင္ (2100)Sqft, 3½RC ရွိ လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 5
 • 5

$ 4,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)