ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (80x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (80x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ (175x145)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ (175x145)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ (254800)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေရႊသံလြင္စက္မႈဇုန္တြင္ (254800)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

637 သိန္း (က်ပ္)

သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္ (55000)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။

သီလဝါစက္မႈဇုန္တြင္ (55000)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္အျမန္ငွားမည္။

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

170 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ (150x80)Sqft အက်ယ္ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ (150x80)Sqft အက်ယ္ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

(123)လမ္းတြင္ (22x68)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

(123)လမ္းတြင္ (22x68)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

5 သိန္း (က်ပ္)

ဓမၼိကဝတီလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

ဓမၼိကဝတီလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္တိုက္ခန္း အျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

$ 850 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

(၂၇)လမ္းတြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

(၂၇)လမ္းတြင္ (1200)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ကိုင္းတန္းလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ကိုင္းတန္းလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

7 သိန္း (က်ပ္)

က်ီေတာ္အိမ္ရာတြင္ (18x52)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

က်ီေတာ္အိမ္ရာတြင္ (18x52)Sqft ရွိေစ်းသင့္အခန္း ငွားရန္ရွိသည္။

ပုဇြန္ေတာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 3

4 သိန္း (က်ပ္)