ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

ေရႊျမန္မာကြန္ဒို တြင္ (1800sqft) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒို အျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

ေညာင္တုန္းလမ္းကြန္ဒို တြင္ (25x50) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

စမ္းေခ်ာင္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 700 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေရႊျမန္မာကြန္ဒို တြင္ (1800sqft) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒို အျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

15 သိန္း (က်ပ္)

City Shine Condo တြင္ (25x55) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ေက်ာက္တံတား | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ျမရိပ္ကြန္ဒို တြင္ (1350sqft) အက်ယ္ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

10 သိန္း (က်ပ္)

သဇင္ကြန္ဒို တြင္ (28x70) အက်ယ္ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

သု၀ဏၰ 2 တြင္ (60×80) အက်ယ္ရွိ 2RC လံုးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သဃၤန္းကၽြန္း | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 6
 • 5

18 သိန္း (က်ပ္)

အင္းယားလမ္း တြင္ (50x60) အက်ယ္ေသာ 2RC လံုးခ်င္းအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 3
 • 4

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ရတနာအိမ္ရာတြင္ (80x80) အက်ယ္ရွိေသာ 2RC လုံးခ်င္းအိမ္အျမန္ငွားမည္။

သာေကတ | ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 2
 • 4

13 သိန္း (က်ပ္)