ငွါးရန္ (View Point Real Estate Services)

Golden Cityတြင္(1240sqft) ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Golden Cityတြင္(1240sqft) ရွိေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၁၉၉၀ စတုရန္းေပ၊ Golden City Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

၁၉၉၀ စတုရန္းေပ၊ Golden City Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

ရန္ကင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

$ 3,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Gems Condo တြင္(900sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Gems Condo တြင္(900sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

18 သိန္း (က်ပ္)

Gems Condo တြင္(1500sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Gems Condo တြင္(1500sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Gems Condo တြင္(900sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Gems Condo တြင္(900sqft) ရွိေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,300 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

E Condo တြင္(2100sqft) က ်ယ္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

E Condo တြင္(2100sqft) က ်ယ္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

23 သိန္း (က်ပ္)

Diamond Land Condoတြင္ (25x60) က ်ယ္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Diamond Land Condoတြင္ (25x60) က ်ယ္ေသာကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ဗိုလ္တေထာင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

11 သိန္း (က်ပ္)

၁၅၀၀ စတုရန္းေပ၊ Diamond Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

၁၅၀၀ စတုရန္းေပ၊ Diamond Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 3,200 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

Diamond Condoတြင္ (1200sqft) က ်ယ္ေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

Diamond Condoတြင္ (1200sqft) က ်ယ္ေသာ ကြန္ဒိုအျမန္ငွားမည္။

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၁၅၀၀ စတုရန္းေပ၊ Diamond Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

၁၅၀၀ စတုရန္းေပ၊ Diamond Condo (ပရိေဘာဂပါျပီး)

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 2,800 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)