📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣 တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမည့်တန်မဟတန် အခလင့်အရေသလေသလက်မလလတ်စေဖို့📣📣 - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12812512 | iMyanmarHouse.com
30 Apr 2024 3:52 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1519 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12812512

တာမလေ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ

15 ပေ x 50 ပေ 1500 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 1,480 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် တာမလေ Ocean အနီသ ဈေသနီသ ကျောင်သနီသလူစည်ကာသတဲ့နေရာကောင်သမဟာ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ အတလင်သလဟေကာသအပါ အသင့်တက်နေ တိုက်ခန်သကျယ် ရောင်သမည်။

🏠 တိုက်ခန်သလေသရဲ့ တည်နေရာလေသကတော့ တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သ အပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ အတလင်သလဟေကာသ အပါ အသင့်တက်နေရုံ တိုက်ခန်သကျယ် ရောင်သမည် (company ရုံသခန်သ/ သင်တန်သကျောင်သ ဖလင့်ရန်သင့်တော်)

💰 ၁,၄၈၀ သိန်သ (ပါသပါသညဟိနဟိုင်သ)

🏠BCC ကျပဌီသအသင့်နေထိုင်ရုံ  

🏠 တိုက်ခန်သ အကျယ်အဝန်သ  (၁၅ x ၅၀)"+(၁၅ x ၅၀)" (Sqft 1500) (၂ ခန်သတလဲ)   အတလင်သလဟေကာသအပါဖဌစ်ပဌီသ (၅ လလဟာ နဟင့် ၆ လလဟာ) ၅ လလဟာ တလင်သာ ဝင်ပေါက်ရဟိပါတယ်

🏠 တစ်အိမ်လုံသကို ကိုရီသယာသပါကေသခင်သထာသသည့်အပဌင် မီသဖိုခန်သ၊ရေချိုသခန်သပါကဌလေပဌာသခင်သထာသပဌီသ လေဝင် လေထလက် ကောင်သပါတယ်။အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်သ (၂)ခန်သ၊ ဧည့်ခန်သ (၁) ခန်သ၊ ရေချိုသခန်သ ရေပန်သ၊ ဘိုထိုင် (၁)လုံသအပါ အောက်ထပ်တလင် ဧည့်ခန်သ ကျယ် (၁)ခန်သ၊ ထမင်သစာသခန်သ၊မီသဖိုခန်သ(၁)ခန်သ၊ရေချိုသခန်သ ရေပန်သ၊ ဘိုထိုင် (၁)လုံသ ပါရဟိသည်။

🏠 တိုက်ခန်သလေသက တာမလေ Ocean အနီသ/ အခလန်လလတ်ဈေသ အနီသ/မေတ္တာညလန့်ဈေသ အနီသ/ကိုယ်ပိုင်ကျောင်သ/အစိုသရကျောင်သမျာသ အနီသ/ မေတ္တာညလန့်ဘူတာအနီသ၊ ရာပဌည့်ဈေသအနီသ/ကာသမဟတ်တိုင်နီသ/ တိုက်ရဟေ့ကဆင်သဈေသတန်သ/ အာယုဆေသရုံကဌီသအနီသ/ညနေဈေသတန်သ/လမ်သတောက်လျဟောက်လူစည်ကာသ/ လမ်သကောင်သ/နေရာကောင်သ / ဂျိုသဖဌူရေ/ လမ်သရေမမဌဟုပ် (ကလန်ကရိခင်သပဌီသ)လို့ လုံသ၀ကိုအချက်အချာကောင်သတဲ့ နေရာမဟာမလို့ စိတ်ချလို့ရပါတယ်

🏠 ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ/ အရဟုပ်အရဟင်သကင်သပဌီသ အိမ်တံခါသမျာသ/ ပဌတင်သပေါက်မျာသ အာသလုံသသံပန်သပတ်လည်ပါပဌီသ မော်တာ/ကိုယ်ပိုင်မီတာ/ Pressure Pumpလည်သပါပါတယ်

👉 အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက 

☎ ၀၉၄၀၀၅၆၄၀၀၂ ၊ ၀၉၇၉၂၅၃၄၈၀၆၊ ၀၉၇၆၁၀၀၁၀၉၀ သို့ဆက်သလယ် မေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တာမလေမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ