📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
 • 📣📣တစ်ခန်သ၀ယ်နဟစ်ခန်သရမဲ့ လူစည်ကာသပဌီသအချက်အချာကျတဲ့တာမလေမဌို့နယ်က တိုက်ခန်သကျယ်လေသရောင်သရန်ရဟိသည်။ - ရောင်သရန် - တာမလေ (Tamwe) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 1,480 သိန်သ (ကျပ်) - S-12397362 | iMyanmarHouse.com
22 Jan 2024 1:43 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်1395 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12397362

တာမလေ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ

15 ပေ x 50 ပေ 750 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 2 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 1,480 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🏠တိုက်ခန်သလေသရဲ့တည်နေရာလေသကတော့ တာမလေမဌို့နယ် မေတ္တာညလန့်ရပ်ကလက် လူစည်ကာသရာ မာလာနလယ်လမ်သအပေါ်ရဟိ ပဌင်ဆင်ပဌီသ တိုက်ခန်သကျယ် ၂ ခန်သတလဲ အတလင်သလဟေကာသ အပါ အသင့်တက်နေရုံ တိုက်ခန်သကျယ် ရောင်သမည် (company ရုံသခန်သ/ သင်တန်သကျောင်သ ဖလင့်ရန်သင့်တော်)
💰 ၁,၄၈၀ သိန်သ (ပါသပါသညဟိနဟိုင်သ)
🏠BCC ကျပဌီသအသင့်နေထိုင်ရုံ
🏠တိုက်ခန်သရဲ့အကျယ်အဝန်သကတော့  (၁၅ x ၅၀)ပေ& (Sqft 1500) (၂ ခန်သတလဲ)   အတလင်သလဟေကာသအပါဖဌစ်ပဌီသ (၅ လလဟာ နဟင့် ၆ လလဟာ) ၅ လလဟာတလင်သာ ဝင်ပေါက်ရဟိပါတယ်
🏠တစ်အိမ်လုံသ ကိုရီသယာသပါကေသခင်သထာသသည့်အပဌင် မီသဖိုခန်သ၊ရေချိုသခန်သပါကဌလေပဌာသခင်သထာသပဌီသ လေ၀င်လေထလက်ကောင်သပါတယ်။ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်သ (၂)ခန်သ၊ ဧည့်ခန်သ (၁) ခန်သ၊ ရေချိုသခန်သ ရေပန်သ၊ ဘိုထိုင် (၁)လုံသအပါ
အောက်ထပ်မဟာ‌ေတာ့ ဧည့်ခန်သ ကျယ် (၁)ခန်သ၊ အိပ်ခန်သ (၁)ခန်သထပ်ဖလဲ့လို့ရပါတယ်‌
🏠တိုက်ခန်သလေသက တာမလေ Ocean အနီသ/ အခလန်လလတ်ဈေသအနီသ/ မေတ္တာညလန့်ဈေသအနီသ/ အစိုသရကျောင်သ/ ကိုယ်ပိုင်ကျောင်သမျာသအနီသ/ မေတ္တာညလန့်ဘူတာအနီသ၊ ရာပဌည့်ဈေသအနီသ/ကာသမဟတ်တိုင်နီသ/ အာယုဆေသရုံကဌီသအနီသ/ တိုက်ရဟေ့ကဆင်သ ဈေသတန်သ/ ညနေ ဈေသတန်သ/ တောက်လျဟောက် လူစည်ကာသ/ လမ်သကောင်သ/နေရာကောင်သ / ဂျိုသဖဌူရေ/ လမ်သရေမမဌဟုပ် လို့ လုံသ၀ကိုအချက်အချာကောင်သတဲ့နေရာမဟာမလို့စိတ်ချလို့ရပါတယ်
🏠ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ/ အရဟုပ်အရဟင်သကင်သ
ပဌီသ အိမ်တံခါသမျာသ/ ပဌတင်သပေါက်မျာသ အာသလုံသသံပန်သပတ်လည်ပါပဌီသ ကိုယ်ပိုင်မီတာ/ မော်တာ/ Pressure Pumpလည်သပါပါတယ်
👉 အသေသစိတ်သိရဟိလိုပါက
☎ ၀၉၄၀၀၅၆၄၀၀၂ ၊ ၀၉၇၉၂၅၃၄၈၀၆၊၀၉၇၆၁၀၀၁၀၉၀ သို့ဆက်သလယ် မေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

တာမလေမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ