မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ?

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
 • မှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော် ပြည်လမ်းမပေါ် ရှိတဲ့ 0.3 Acre ခြံ နှင့် အိမ် လေးပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ရောင်းမည် ? - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 25,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12362638 | iMyanmarHouse.com
15 Jan 2024 1:37 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်726 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12362638

မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

0.3 ဧက

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 2 ခန်း

ဈေးနှုန်း 25,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

?မြေကွက်လေးရဲ့တည်နေရာကတော့ မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်လမ်းမပေါ် တွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီးမှော်ဘီတိုးဂိတ်အကျော်လေးတွင်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သွားလာရလွယ်ကူပြီး အေးချမ်းစွာအပန်းဖြေနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အဖိုးတန်နေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

?မြေကွက်လေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 0.3 acre ကျယ်ဝန်းတဲ့ လမ်းမတန်းမြေကွက်လေးဖြစ်တဲ့အပြင် မြေကွက်အတွင်းမှာလည်း ပေ 50' x ပေ 50' ကျယ်ဝန်းတဲ့ အိမ်အသစ်လေးပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနှင့်စိတ်အေးချမ်းသာစွာ အပန်းဖြေနေချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ်မြေဝယ်မကျဆိုတဲ့စကားအတိုင်းရင်းနှီးမြုပ်နှံထားချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ် လက်လွှတ်မခံပဲဝယ်ယူသင့်တဲ့ နေရာကောင်းခြံ နှင့် အိမ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။

?ခြံလေးအတွင်းမှာတော့ ပန်းခြံ နှင့် မြက်ခင်းများဖြင့်အလှဆင်ထားပြီးအိမ်အတွင်းမှာလည်းပါကေးများခင်းထားကာ နေထိုင်ရုံအသင့်သေသပ် လှပစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

?အခုလိုပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာပြီး နေထိုင်ဖို့ရော ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ရောအဆင်ပြေတဲ့ မြေကွက်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးကတော့ ? သိန်း 25,000 ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှုပ်အရှင်းကင်းကင်းနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

?အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့အခုပဲဖုန်း ☎ - 09450053662 ကိုသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မှော်ဘီမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ