(ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
 • (ညှိနှိုင်း) မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်ရှိ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ (၃)ထပ်လုံးချင်းတိုက် ရောင်းရန်ရှိသည်။ - ရောင်းရန် - ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8,100 သိန်း (ကျပ်) - S-11196932 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
23 Mar 2023 3:57 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်241 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11196932

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 6 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

ဈေးနှုန်း 8,100 သိန်း (ကျပ်)

* မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် 41 ရပ်ကွက်
* နေရာကောင်းပြီး ဦးဝိစာရလမ်းမကြီးဒဲ့ပေါက်ပြီး
နီးပါတယ်
* 3RcRoof salap, 5Masterbedroom ,1Singelbedroom
1Store
*40x60
အိမ်အကျယ် မြေညီ 34x46 ပထမ 34x50 ဒုတိယ 34x50
*အပေါ်Salapမိုး (မိမိစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်)
*Salapကိုလဲ Water proof ဆေးများထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသောကြောင့်ရေစိမ့်မှာမပူရတော့ပါဘူး
*ရေဆိုရင်လဲ Ground Tank&Water Tank များပါရှိ့ပါတယ်
*Foundation အနက် ၆ပေတူးပြီးဆောက်ထား ပြီး ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်အောင်သေချာစီမံဆောက်လုပ်ထားပါတယ်
* တစ်အိမ်လုံးလျှပ်စစ်မီးကြိုးများမှာလဲ Voltအားခံနိုင်သော ဝါယာကြိုးများထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပေးထားပါတယ်
ဘလိပ်ဆူး၂ထပ်
* Aircon8လုံး ပါ ပါတယ်
*Size Engineer Senior Engineer တို့ကြီးကြပ်ပြီးနာမည်ကြီးAkhiနဲ့ Home Designerများသေချာရေဆွဲထားသောလုံချင်အိမ်သစ်ဖြစ်ပါတယ်
* COTTO ကြွေပြားများ နဲ့ Grade 1ကြွေပြားများအသုံးပြုထားပြီးကြမ်းခင်းများမှာလဲ ကျွန်းပေါင်းသားများခင်းပေးထားပါတယ်
*မီးဖိုချောင်ခန်းများကိုလဲ Italian Qualityဖုန်စုပ်စက်များ/Gasမီးဖိုများထည်သွင်းအသုံးပြုထားပြီး အိမ်ရှင်မများအဆင်ပြေစေရန် နံရံကပ်ဘီဒိုများထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်
*oppal မီးလုံး/မီးချောင်း/မီးခလုပ်များအသုံးပြုထားပါတယ်
*တစ်အိမ်လုံး Jutun Paints 2 tone ၁၂နှစ်အာမခံဆေးများသုပ်ထားပါတယ်
* တစ်အိမ်လုံး Copy Right ပြနိုင်သော လုံးချင်းအိမ်အသစ်ဖြစ်သောကြောင့်လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက်စစ်ဆေးပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်နော်

* ဈေး 8,100 ညှိနှိုင်း 💵💵💵
* ပိုင်ရှင်နဲ့တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းနိုင်ပါတယ်
* အကျိုးတူရပါတယ်

Data ကြည့်လိုပါက ကြိုတင်
ဖုန်းဆက်ပေးပါခင်ဗျာ 🙏🙏🙏

📲09 250734527📲09 792366154
ငွေစံအိမ် အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင်
ရောင်းသူ/ဝယ်သူ/ငှားသူများယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
* ငွေစံအိမ် *
* အိမ်ခြံမြေ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

ငွေစံအိမ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင် ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ