သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် …

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
 • သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် … - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 650 သိန်း (ကျပ်) - S-11167836 | iMyanmarHouse.com
15 Mar 2023 9:12 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်1343 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-11167836

ကလော | ရှမ်းပြည်နယ်

မြေကွက် ၊ ခြံကွက်

1714 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 650 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

သိန်း ၅၀၀ ခန့်သာ ကနဦးပေးချေပြီး ကလောမြို့မှာ လူကြိုက်များပြီး ပိုင်ဆိုင်မှု ခိုင်မာတဲ့ Vacation Home အများအပြားတည်ရှိရာ မြင်းကရွာနဲ့ တိမ်ပင်လယ်ကြည့်လို့ရတဲ့ အိုးစည်တောင်နားက Kalaw Villa အိမ်ရာဝန်းထဲက သင့်တင့်မျှတတဲ့ မြေကွက်လေးရောင်းချင်ပါတယ် …
ကလောမြို့မစျေးကနေ ကား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ဖြင့် (7 မိနစ်) ခန့်သာဝေးပြီး၊ အိုးစည်တောင်နှင့် ၂ မိနစ်ခန့်သာဝေးတဲ့ Kalaw Villa ထဲက မြေကွက်ကလေးရောင်းမှာပါ ...
မြေကွက်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ အိမ်တန်းဆောက်လို့ရတာမို့ အပန်းဖြေအိမ်ဆောက်ပြီး ကိုယ်တိုင်နေမလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကလောကို အလည်လာမယ့် ဧည့်သည်တွေကိုပဲ ငှားပေးရင်လဲ တရက်ကို (၁) သိန်းဝန်းကျင်ရတာမို့ Win-Win ပဲ ...
1714 sqft ကျယ်ဝန်းပြီး အိမ်ရာဝန်း Security Gate ကျော်တာနဲ့ ဂုတ်ကွက်ဖြစ်ပြီး -
- Spring Palace (နွေဦးစံအိမ်)
- Kalaw Vacation Home
- Serene Villa
စတဲ့ Vacation Home တွေတည်ရှိတဲ့ Kalaw Villa အတွင်းမှာပါ …
အကျယ်အဝန်း - 1714 sqft
ရေ - Centralized Water System
မီး - စက်မီတာခွဲ (ကိုယ်ပိုင်မီတာ လျှောက်လို့ရ)
ဂရံ - အိမ်ရာမှ ဆက်လျှောက်ပေးမည်
စျေး - သိန်း ၆၅၀ (ညှိနှိုင်း)
အရစ်ကျ - သိန်း ၅၀၀ ချပြီး ကျန်ငွေကို လ (၃၀) အရစ်ကျ
Kalaw Villa အိမ်ရာဝင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုများမှာ -
- Jacuzzi
- Club House (ဆောက်လုပ်ပြီး)
- Hawker Center (ဆောက်လုပ်ပြီး)
- Shop House (ဆောက်လုပ်ပြီး)
- Garden Area
- Transformer
- 24hr Security
ဆက်သွယ်ရန် - 09775231684 / 09952706784

အချက်အလက်များ

 • မပြင်ဆင်ရသေး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကလောမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ