🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 920 သိန်သ (ကျပ်) - S-10939178 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 920 သိန်သ (ကျပ်) - S-10939178 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 920 သိန်သ (ကျပ်) - S-10939178 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 920 သိန်သ (ကျပ်) - S-10939178 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲 - ရောင်သရန် - ရန်ကင်သ (Yankin) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 920 သိန်သ (ကျပ်) - S-10939178 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ
16 Jan 2023 11:35 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်450 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-10939178

ရန်ကင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

တိုက်ခန်သ၊ ၆ လလဟာ

1650 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 1 ခန်သ ရေချိုသခန်သ 2 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 920 သိန်သ (ကျပ်)

🇲🇲🌲 ရန်ကင်သမဌို့နယ်ရဟိ လမ်သမတန်သအလလဟာမဌင့်တိုက်ခန်သလေသတစ်ခန်သ ရောင်သရန်/ငဟာသရန်ရဟိသည် 🌲🇲🇲
🔷 ကဌေငဌာနံပါတ် - New
🔷 အောင်ဇေယျလမ်သ ၊ ရန်ကင်သမဌို့နယ်
🔷 အရောင်သစျေသနဟုန်သ - 920 Ls (အလျဟော့အတင်သရဟိ)
🔷 အငဟာသစျေသနဟုန်သ - 7 Ls (အလျဟော့အတင်သရဟိ)
🔷 အကျယ်အဝန်သ - 1650 sqft
🔷 အမျိုသအစာသ - 6F (တိုက်ခန်သ)
🔷 1MBR, FF, ရေမီသ, ပါကေသခင်သ
💐💐💐💐💐
🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ်မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟု့မျာသ🥰🥰
💯နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up to Date အရောင်သစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟုမျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ အရောင်သမျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟု့နိုင်ခဌင်သ
💯ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင် ၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက် ၊ ကလန်ဒို / တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသ ဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰
☎☎☎ စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် ☎☎☎
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံ - 09 7777 2016 6
📱📱 မမေသက် - 09 7777 2016 3
📱📱 ကိုအောင်မျိုသညသ - 09 7777 2016 4
📱📱 မဂျူသဂျူသ - 09 791 4444 51
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 ရောင်သရန်/ငဟာသရန် နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့အချိန်မျာသနဟင့် အဖိုသမဖဌတ်နိုင်တဲ့စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါသည်။
💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ ကျလမ်သကျင်၊မဟန်ကန်၊မဌန်ဆန်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင် အခဌာသမဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန်၊ လုံသချင်သ၊ တိုက်ခန်သ၊ ကလန်ဒို အရောင်သ/အငဟာသမျာသကိုလဲ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟု့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
#ForSale #CondoForSale #ForRent #CondoForRent #LuxuryCondo #MyatmingalarCondo #TheCentral #Shwemoekaung Condo #StarCity #Condo #HillTop #HillTopVista
#Crystal Condo #GoldenCity Condo #DiamondInyaPalace Condo #Shwehinthar condo #Business Places #Royalmaungbamar #Kantharyar Residence #Luxury Condo
#Kanbae Tower #StarVilla #GoldenRose Condo #Paragonresidence #RiverViewPoint Condo #JunctionMawtin #InyaRoad #GoneyiResidence 💯
*----------------------------------------------------------------------*

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report
Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(57)၊ ပထမထပ်၊ သံသုမာလမ်သ၊ (7)ရပ်ကလက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ။

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(57)၊ ပထမထပ်၊ သံသုမာလမ်သ၊ (7)ရပ်ကလက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ။

Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ရန်ကင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ