🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 630 သိန်သ (ကျပ်) - S-10526472 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 630 သိန်သ (ကျပ်) - S-10526472 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 630 သိန်သ (ကျပ်) - S-10526472 | iMyanmarHouse.com
  • 🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊 - ရောင်သရန် - ကမာရလတ် (Kamaryut) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 630 သိန်သ (ကျပ်) - S-10526472 | iMyanmarHouse.com
ကဌော်ငဌာပိုင်ရဟင်သို့ဆက်သလယ်ရန်နဟိပ်ပါ

ကမာရလတ် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

 á€á€­á€¯á€€á€ºá€á€”်သ  1 ခန်သ  1 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ

630 သိန်သ (ကျပ်)


🏊 ၆၃၀ သိန်သ - ကမာရလတ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် အလလဟာနိမ့် တိုက်ခန်သ အရောင်သ 🏊
-------------------------------------------------------

#ကမာရလတ်မဌို့နယ်_လဟည်သတန်သနဟင့်ဗဟိုလမ်သအနီသ_အလလဟာနိမ့်တိုက်ခန်သ_အရောင်သ

🏠ကမာရလတ်မဌို့နယ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် ပထမထပ်တိုက်ခန်သအရောင်သ

♊တည်နေရာ - ကမာရလတ်မဌို့နယ်, ပတ္တမဌာသလမ်သမပေါ် ( ဗဟိုလမ်သ နဟင့် ရလာမကျောင်သလမ်သ, ဘဏ်အနီသ ( အလလဟာနိမ့်တိုက်ခန်သ အရောင်သ )

♊ အကျယ် - ပေ ၁၂.၅ ပေ x ပေ ၅၀, ပထမထပ်

♊ ထောင့်တိုက်, လေဝင်လေထလက်ကောင်သ

♊ တိုက်သက်တမ်သ ( ၆ ) နဟစ်, ၆ ထပ်တိုက်

♊ ပါကေသခင်သ, ကဌလေပဌာသကပ်, အဲကလန်သ တစ်လုံသပါ

♊ ပဌင်ဆင်ပဌီသ, အသင့်နေ , ကာသရပ်ရ အဆင်ပဌေ

♊ အရဟုပ်အရဟင်သကင်သ

-------------------------------------------------------
💰💰💰 စျေသနဟုန်သ - ၆၃၀ သိန်သ (ညဟိနဟိုင်သ)

#အိမ်ခဌံမဌေရောင်သဝယ်ငဟါသမျာသ ယုံကဌည်စလာ ဆက်သလယ်နိုင်ပါသည်

Contact us for other available units🥳🥳🥳
My Property - MP Real Estate
📲📲📲 09 758228117, 09 952111337

အကျယ်အဝန်သ

12.5 ပေ x 50 ပေ

625 စတုရန်သပေ

အချက်အလက်မျာသ

  • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
iMyanmarHouse.com (အိုင်မဌန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကလန်သ) တလင် တလေ့သောကဌော်ငဌာဟု ပဌောပါရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် အနဟစ်သက်ဆုံသ Report လုပ်ရန်

My Property Real Estate ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

My Property Real Estate ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ကမာရလတ်မဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ