ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။

အထူးကြော်ငြာ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
 • ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ - ရောင်းရန် - သံလျင် (Thanlyin) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 7,200 သိန်း (ကျပ်) - S-10503079 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

သံလျင် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 စက်မှုဇုန်  မပါ  မပါ

ဈေးနှုန်း

7,200 သိန်း (ကျပ်)


ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများအတွက် လက်ရှိလည်ပတ်နေတဲ့ ရေသန့်စက်ရုံရောင်းဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
🏷❗️ရောင်းစျေး - သိန်း-၇၂၀၀ ကျပ် ❗️🏷

စက်ရုံရဲ့တည်နေရာက ရန်ကုန်တိုင်း၊ သန်လျင်မြို့နယ်ထဲမှာပါ။

အမြတ်ငွေရရှိနေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။

ဒီရေသန့်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တာဟာ ၄ နှစ်ကျော် ( ၅နှစ်နီးပါး ) ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ အရှုပ်အရှင်းကင်းတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။

ငွေကြေးဖောင်းပွနေတဲ့အခြေအနေမှာ ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာတဲ့အပြင် စီပွါးရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပါ အသင့်လုပ်လိုတဲ့သူများကို ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

🏭 စက်ရုံဝယ်မယ့်သူကို စက်ရုံရောင်းချပေးခြင်းအပြင် လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့ Agent တွေနဲ့ပါချိတ်ဆက်ပေးပြီး လုပ်ငန်းချက်ချင်းလုပ်ကိုင်နိုင်အောင် လွှဲပြောင်းပေးပါမယ်နော်။

အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို အောက်မှာဖတ်ကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။

📣 မြေနဲ့ပတ်သတ်ရင် (၂) မျိုးပါပါမယ်။

(၁) ပင်မစက်ရုံမြေ
(၂) ကျားဝန်ထမ်းအိမ်ရာမြေ

ပင်မစက်ရုံမြေက 40’x60’ လေးကွက်တွဲဝယ်ထားတော့ စုစုပေါင်း (80’ x 120’) ကျယ်ပါတယ်။

ယောင်္ကျားလေးဝန်ထမ်းတွေထားဖို့အတွက် စက်ရုံရှေ့မှာ (20’ x 60’) ဝယ်ထားပါတယ်။ အဆောက်အဦးလည်းဆောက်ထားပြီးပါပြီ။

ပင်မစက်ရုံမြေထဲမှာ မဝန်ထမ်းအဆောင်၊ လူနေတစ်ထပ်တိုက်တစ်လုံး၊ kitchen ၊ Bath & WC ၊အိမ်စီးကား parking (3) စီးစာ အမိုးပါမယ်။

⚙️ မြင်းကောင်ရေ (၃၀) Diesel Generator လည်းပါမယ်။

🚗 ကားကစုစုပေါင်း (၆)စီးပါမယ်။ 🚙
၅ စီးက ဂျပန်ကား။ (၁၄ ပေ - ၃စီး၊ ၁၀ ပေ -၂စီး)
၁ စီးက တရုတ် light truckကား။
သုံးဘီး(၂)စီး။
ယာဉ်စုစုပေါင်း - ၈စီးပါမယ်။

💨 စက်ရုံထဲမှာ AirCon (၃) လုံး၊ မိသားစုသုံးဖို့ (၅) လုံး၊ စုစုပေါင်း အဲကွန်းက (၈) လုံးရှိတယ်။
(၈) လုံးစလုံး ထားခဲ့ပေးပါမယ်။

💦 ရေသန့်စက်က (၄) တန်စက်။
(တစ်ရက်-ဗူး ၃၀၀၀ အထိထုတ်နိုင်ပါတယ်)

🔵လူနေထိုင်ခွင့်ကျပြီး။

🔵FDA လိုင်စင်ကျပြီး။

🔵စက်မှုလိုင်စင်ကျပြီး။

🔵စည်ပင်လိုင်စင်ကျပြီး။

🔵လျှပ်စစ်၊မီးသတ်လိုင်စင်ကျပြီး။

🔵ပါဝါမီတာကျပြီး ဖြစ်ပါတယ်။

နွေမှာဆိုရောင်းအား - ၂၅၀၀-၂၆၀၀ ပုံမှန်ရှိပါ
တယ်။
မိုး၊ဆောင်းဆို ရောင်းအား - ၁၆၀၀-၁၈၀၀ ပုံမှန်ရှိပါတယ်။

စျေးကွက်ထဲမှာ ရေဗူးလည်ပတ်ဖို့အတွက် စုစုပေါင်း ဗူးပေါင်း ၁၅၀၀၀ ကျော်လောက်ရင်းထားရပါတယ်။
လက်ရှိတစ်ဗူးကို (၆၀၀၀ကျပ်) ကျော်ရှိပါတယ်။

စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်မှာ အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများ၊ အခြားစက်ရုံများ၊ လူနေအိမ်များစွာရှိပါတယ်။

အားသာချက်အနေနဲ့ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့လိုပါက စက်ရုံဘေး၊ရှေ့၊နောက်တွင်မြေကွက်အလွတ်များရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်များနှင့် ညှိနှိုင်းပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် -

ကျွန်တော့်ဖုန်း ☎️ - 09957061455 ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

🙏စီးပွါးလာဘ်လာပများ တိုးပွါးကြပါစေ🙏

အကျယ်အဝန်း

120 ပေ x 80 ပေ

9600 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်
 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

သံလျင်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ