ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
 • ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ - ရောင်းရန် - ကလော (Kalaw) - ရှမ်းပြည်နယ် (Shan State) - 3,000 သိန်း (ကျပ်) - S-10056420 | iMyanmarHouse.com
ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ

ကလော | ရှမ်းပြည်နယ်

 မြေကွက် ၊ ခြံကွက်  မပါ  မပါ

ဈေးနှုန်း

3,000 သိန်း (ကျပ်)


ကလောမြို့မှ 80'x80' မြေကွက် ဝယ်လျှင် 31'x150' view ကောင်းတဲ့ မြေကွက်ကိုပါ အပိုရရှိနိုင်မည့် အခွင့်အရေး တစ်ခု မို့ လက်ဦးလိုက်ပါ
💎 ရေစုံ၊ မီးစုံ ရှိပြီး
💎 ပိုင်ဆိုင်မှု့ ၁၀၅ နဲ့ပါ
💎 Area 80'x80' (မြေပြန့်) + 30'x150' ( Bonus )
💎 Price 3000 ( Negotiable Price )
ဟိုတယ် လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ အထူးအင်္ဂါရပ်များနှင့် ပြည့်စုံတဲ့ မြေကွက်လေးပါ
အနောက် မြို့ ပတ် လမ်း မကြီး ကနေ တစ်ကွက် ကျော် ဖြစ်ပြီး ပေ ၂၀ လမ်း ဖြစ်ပါတယ် ရှင့် ..... ( ကားသံ ဆူညံမှု့မှ ကင်းဝေး )
အထူးသင့္ေတာ္ေသာလုပ္ငန္း-
👉 Tourism ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ စီးပွား​ေရးလုပ္ငန္း
👉 အခြား ဆန္းသစ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
👉 အိမ္ေဆာက္၍ ေအးေအးေဆးေဆးေနရန် တို့ အတွက်သာမက
👉 နောင်တစ္ခ်ိန္ေစ်းေကာင္းျဖင့္ ျပန္ေရာင္းဖို့ ရင်းနှီးရန်အတွက်ပါ အကောင်းဆုံး အနေအထားမှာရွိပါတယ္။
အဲ့ ဒီ မြေ ပို ( 31x150 ) နေ ရာ မှာဆို ရင်လည်း -
👉 Bungalow/ လုံးချင်းအိမ် လေး တွေ 5 လုံး လောက် ထိ ဆောက် တာပဲဖြစ်ဖြစ်
👉 Organic အပင် ( OR ) နှစ်ရှည်သီးပင် စိုက်ပျိုးဖို့အတွက်လည်း သာမက
👉 အခြား မိမိ စိတ်ကူရှိတဲ့ အတိုင်း ဘာမဆိုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
🟡 ပြီး တော့ ခြ ံ ဝိုင်း ထဲ မှာ ဆို ရင် လည်း နှစ် ရှည် သီး နှံ ပင် များ လည်း စိုက် ပျိုး ထား ပါ သေး တယ် ….
🟡 ထောပတ်သီးပင် ၊ မက်မန်းသီးပင်၊ သလဲသီးပင် ၊ သင်္ဘောသီးပင် များ လည်း စိုက် ထား ပါ တယ်
🟡 ခြံ စည်း ရိုး ပတ် လည် ကျောက် တိုင် ကာထား ပြီး သံ ဆူး ကြိုး များ နဲ့ ဝန်း ရံ ထားပြီးသားပါ …..
🟡 ရှု့ ခင်း က တော့ အရမ်း လှ လို့ မပြော ပြ တတ် တော့ ပါ ဘူး ရှင့် …….
🟡 အနောက်မြို့ပတ်လမ်းမ နဲ့ ခြံ ကွက်နဲ့ ဆိုရင် ခြေလှမ်း 10 လမ်းသာ လျှောက် ရ ပါတယ် နော်
🟡 ဘေး ပတ် ဝန်း ကျင် ကလည်း သန့် ပြီး အရှုပ် အရှင်း လုံး ဝ မရှိပါ
🟡 ကလော မြို့မ စျေး နဲ့ ဆို ရင် ၄ မိနစ်ခွဲ သာ မောင်း ရင် ရောက်ပြီ …
🟡 #ကလောနာရီစင် နှင့်ဆို ၆ မိနစ်သာမောင်းရပါတယ်ရှင့်...
🟡 ကျောင်း နဲ့ လည်း နီး ၊ဆေး ရုံ ဆေး ခန်း နဲ့ လည်း မဝေး ပါ ဘူး ရှင့် ….
🟡 ဒီမြေကွက် ဟာ Hotel ကြီးတောင် ဆောက် လို့ ရ တယ် ဆို ရင် တောင် အေး အေး ချမ်းချမ်း ဝိုင်းကွက် ကျယ် ကျယ် နဲ့ နေ ချင် တ​ဲ့ မိတ် ဆွေ များ အတွက် ဆို ပိုပြီးတော့ အကောင်းဆုံး Smart ကျစေမယ့် နေ ရာလေး ပါ ရှင့်…..
🟡 ဒီလိုမြေကွက် သန့် လေး ကို ပိုင် ဆိုင် ဖို့ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အဦးဆုံး ဆက် သွယ် မေး မြန်း နိုင် ပါ တယ် နော်...
( စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်း ကိုလည်း လက်တို့ပြပေးပါဦးနော် 😁😁😁 ) ❤️ အကျိုးတူ အကျိုးတော်ဆောင်များလည်း ကြိုဆိုပါတယ်နော်... ❤️
စိတ်ဝင်စားပါက ..., Viber 09 7816 20225 ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်......

အကျယ်အဝန်း

80 ပေ x 80 ပေ

6400 စတုရန်းပေ

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) တွင် တွေ့သောကြော်ငြာဟု ပြောပါရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် အနှစ်သက်ဆုံး Report လုပ်ရန်

JARNAK Real Estate Co., Ltd. ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)

ကလောမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ