ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

656 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

         ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး ၉ ၊ ဒိုးကြင္ဆည္ေဘး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚတြင္တည္ရွိသည့္ 9th Avenue Residence ကို Hillman Land Construction Co.,Ltd. မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။

The 9th Avenue Residence သည္

- လံုးခ်င္း (၂၉) လံုးပါ၀င္သည့္ သီးသန္႔အိမ္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
- ၀ယ္ယူသူ ဂရန္အမည္ေပါက္ရရွိမည္။
- ေျမအက်ယ္အ၀န္း (1390+)စတုရန္းေပမွ (5010+)စတုရန္းေပ အထိေရြးခ်ယ္နုိင္သည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာအေသးစိတ္

- The 9th Avenue Residence ကို  ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ ၊ ရပ္ကြက္ႀကီး ၉ ၊ ဒိုးကြင္ဆည္ေဘး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚတြင္တည္ရွိသည္။
- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာလမ္းခြဲေပၚက ဂရန္ေျမ ၅ ဧကေပၚမွာ တည္ေဆာက္ထားသည္။
- ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕အ၀င္ မုဒ္ဦးမေရာက္ခင္ ၁ မိုင္ခန္႔ အလိုမွာရွိၿပီး ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရး နယ္နမိတ္ရဲ႕ အစလို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕လယ္နဲ႔ ၃ မိုင္ခန္႔သာေ၀းၿပီး ဆိတ္ၿငိမ္ရပ္ကြက္ ထဲမွာရွိလို႔ တိတ္ဆိတ္
ေအးခ်မ္းတဲ့ လူေနမႈပံုစံကိုခံစားရမွာပါ။ သြားေရးလာေရးအဆင္ေျပတဲ့ ေနရာလည္းျဖစ္သည္။
- မႏၱေလး-လားရႈိး လမ္းမႀကီးရဲ႕ေဘးမွာတည္ရွိၿပီးေတာ့ ၀က္သစ္ခ်ပင္ (Silver Oak Trees) ေတြနဲ႔ အံု႕ဆိုင္းေနသည့္ ေျမေနရာျဖစ္ပါသည္။
- အိမ္ယာတည္ေဆာက္မယ့္ ေျမကြက္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနတဲ့ သဘာ၀ေခ်ာင္းငယ္တစ္ခု ပါ၀င္သည္။
- The 9th Avenue Residence အိမ္ယာမွာပါတဲ့ အိမ္ (၂၉) လံုးအတြက္ ဒီဇိုင္း (၁၃) မ်ိဳးေရးဆြဲထားၿပီး အိမ္တစ္လံုးခ်င္းရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႔ ေျမအေနအထားေပၚ မူတည္ၿပီး ဒီဇိုင္းဆြဲထားပါတယ္။
- အိမ္လူသြားလမ္းႏွင့္ ပန္ၿခံတို႔ကို ေနရာခ်တဲ့အပိုင္းမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ေျမေနရာနဲ႔
အမ်ားပိုင္ေျမေနရာ ပိုင္းျခားမႈအပါအ၀င္ အိမ္ယာစီမံကိန္းတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေျမေနရာအသံုးခ်မႈကို အထူးအေလးထား ဖန္တီးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

ပါ၀င္သည္႔ Facilities မ်ား

- အမိုးမ်ားကို သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္နွင့္ ကိုက္ညီေသာအုတ္ၾကြပ္ျပားမိုးေပးျခင္း
- Aircon & Heater မ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း
- Living Rooms နွင့္ Bedrooms မ်ားကို Vinyl Floor ခင္းေပးထားျခင္း
- Bathrooms ၊ Kitchen & Balcony မ်ားကို Homogeneous ေၾကြျပားမ်ားခင္းေပးခင္း
- တံခါးမ်ားကို aluminium ေဘာင္နင့္ tempered glass တပ္ဆင္ေပးျခင္း
- Kitchen Room တြင္ Kitchen Counter ၊ Basin ၊ Stove နင့္ cooker hood မ်ားတပ္ဆင္ထားျခင္း
- Decoration အျပည့္အစံုပါ၀င္ျခင္း စသည့္ျဖင့္ Facilities အျပည့္အစံုပါ၀င္သည္။

 

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္သည့္ Club House

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

လက္ရွိေဆာက္လုပ္ျပီးစီးေနပံု

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ရွိ The 9th Avenue Residence လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Hillman Land Construction Co., Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Hillman Land Construction Co., Ltd

Hillman Land Construction Co., Ltd

လိပ္စာ
ပုလဲကြန္ဒို ၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။