ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

2877 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

           Kalaw Haven သည္ ကေလာၿမိဳ႕ ပင္မကုန္း ၊ ႏွီးဘုရားအနီးတြင္ တည္ရွိသည္။၂ ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာမ်ားျဖစ္ၿပီး ဂရန္အမည္ေပါက္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ Decoration အျပည့္အစံုပါ၀င္ၿပီး ျခံစည္း႐ိုုးခတ္ေပးမည္။

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

Kalaw Haven ၏ထူးျခားခ်က္မ်ား

- Kalaw Haven ရွိအိမ္ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ Tudor(တူဒိုး) စတိုင္ အိမ္မ်ားျဖစ္သည္။

- Developer ႏွင့္ Designer တို႔သည္ အိမ္ဒီဇိုင္းမ်ားအတြက္ (၂)ႏွစ္ခန္႕ အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အိမ္အက်ယ္အ၀န္းမ်ား

  • Type 1 - 1400 sqft
  • Type 2 - 1363 sqft
  • Type 3 - 1372 sqft
  • Type 4 - 1450 sqft
  • Type 5 - 1365 sqft
  • Type 6 - 1355 sqft

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

ပါ၀င္သည့္ Facilities မ်ား

- Convenience Store
- Coffee Shop
- 24 Hours Security
- CCTV system
- Transformer
- Generator
- Centralized Water System

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ Kalaw Haven လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Northern Tiger Trading Co.,Ltd.

Northern Tiger Trading Co.,Ltd.

လိပ္စာ
Yangon.