ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

5005 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

 Oak Land Villas သည္ေညာင္ေရႊကားလမ္းမႀကီးေပၚရွိ White Orchid Hotel အနီးတြင္Eliesietan Co.,Ltd. & Families မွတည္ေဆာက္ထားပါသည္။
  -  ၀ယ္ယူသူ ဂရန္အမည္ေပါက္ ရရွိမည္။
  -  3,000 sqft ေက်ာ္မွ 10,000 sqft ေက်ာ္အထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။
  -  Hotel ရွိ SPA ၊ Swimming Pool ၊ Restaurant မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မည္။

 

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

 

အေဆာက္အဦးေဆာက္လုိပါက
- 1 Storey  (1170 sqft)
- 2 Storey  (1250 sqft) ႏွစ္မ်ိဳးေရြးခ်ယ္ႏိုင္္သည္။

Facilities မ်ားမွာ
- ကေလးကစားကြင္း
- ပန္းၿခံ
- အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး
- မီးသတ္ရံု
- Security
- ကိုယ္ပိုင္ Transformer
- ကိုယ္ပိုင္ မီတာ
- Centralized System ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ေရမီတာ

 

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

 

White Orchid Hotel ရွိ SPA ၊ Swimming Pool ၊ Restaurant မ်ားကို ေျမကြက္၀ယ္ယူသူအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္။

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ေညာင္ေရႊရွိ ဂရန္အမည္ေပါက္ Oak Land Villas

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Eiksietan Co., Ltd. & Families

Eiksietan Co., Ltd. & Families

လိပ္စာ
ေညာင္ေရြၿမိဳ႕ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္။