လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

293 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

✔ City Loft အိမ္ရာစီမံကိန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ႏွင့္ ၂၅ မိနစ္သာကြာေ၀းသည့္ သန္လ်င္အမွတ္ (၁) တံတားဆင္းဆင္းခ်င္း Star City အိမ္ရာဝန္းအတြင္းတြင္ ကမၻာ့အဆင့္မီတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိသည္။

✔ ကြန္ဒိုတစ္ခန္းလွ်င္ က်ပ္ေငြသိန္း (၄၀၀) ေက်ာ္မွစတင္သည္။

✔ လစဥ္ (၅)သိန္းခန္႔သာ ေပးသြင္းၿပီး ကြန္ဒိုအခန္း ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္။

✔ Studio ၊ 1 Bedroom ၊ 2 Bedroom ၊ 3 Bedroom စသျဖင့္ အခန္းအက်ယ္အဝန္း 312 sqft မွ 958 sqft အထိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည္။

 

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

 

City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ား

- FMI အိမ္ရာ ၊ Pan Hlaing အိမ္ရာတို႔ကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ YOMA Land မွ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္၍ အရည္အေသြးစိတ္ခ်ရျခင္း
- သိန္း (၄၀၀) ေက်ာ္မွ စတင္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
- လစဥ္ (၅)သိန္းခန္႔သာ ေပးသြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
- Tower (၁၁) လံုးႏွင့္ အခန္းေပါင္း (၁၃၅၁) ခန္း ပါရွိပါသည္။
- အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြင္း Gym ၊ ကေလးကစားကြင္း ၊ ေရကူးကန္ ၊ ေဂါက္ေလ႔က်င္းေရးကြင္း ၊ ဘဏ္မ်ား ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ စူပါမားကတ္မ်ား ၊ ေဆးခန္းမ်ား ၊ ေက်ာင္းမ်ား ျပည့္စံုစြာပါဝင္ျခင္း
- ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔လည္ေခါင္မွ ၂၅ မိနစ္ခန္႔သာၾကာသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္း
- သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္းအနီးတြင္ တည္ရွိျခင္း
- မိဘဆီမွ ျပန္ေတာင္းစရာမလိုဘဲ မိမိလစာျဖင့္ တႏိုင္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
(သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ေပါင္း လစာျဖင့္လည္း ဝယ္ယူႏိုင္မည္)

 

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

 

City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္းမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ (ယခု) ဝယ္ယူထားသင့္သလဲ?

-  Star City အိမ္ရာဝန္းအတြင္း တည္ရွိျပီး Star City အခန္းမ်ားထက္ တဝက္ခန္႔ သက္သာေသာေစ်းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
-  ေနာင္တြင္ သြားလာရပိုမိုအဆင္ေျပလာႏိုင္သျဖင့္ ေစ်းတက္ဖို႔ အလားအလာရွိျခင္း
(က) ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ေလးလမ္းသြားတံတားအသစ္ ေဆာက္လုပ္မည္။
(ခ) သေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ားလည္းေဆာက္လုပ္ေနၿပီး ပန္းဆိုးတန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ မိနစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိႏိုင္မည္။
(ဂ) ဘတ္စ္ကားဂိတ္မ်ားလည္း စီစဥ္ေပးသြားမည္။

 

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

 

စီမံကိန္းအတြင္းရွိ Facilities ႏွင့္ Amenities မ်ား

- ေဂါက္ကြင္း
- ေရကူးကန္မ်ား
- ကေလးကစားကြင္းမ်ား
- အားကစားခန္းမ
- ပန္းလႈိင္ေဆးခန္း
- သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေဆးခန္း
- ပန္းၿခံမ်ား
- Spa and Body Massage
- အလွျပင္ဆိုင္
- ေကာ္ဖီဆိုင္ႏွင့္ အျခားစားေသာက္ဆိုင္မ်ား
- City Mart စူပါမားကတ္
- ၂၄ နာရီ City Express
- ဘဏ္ႏွင့္ ATM မ်ား
- Dulwich International School
- ဘတ္(စ္)ကားဂိတ္

Commercial

- အေရာင္းဆိုင္ခန္းမ်ား
- ေစ်း ၊ စူပါမားကတ္
- ေစ်း၀ယ္ ပလာဇာ

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

 

စီမံကိန္းတည္ေနရာ

လစဥ္ (၅) သိန္းခန႔္သြင္း႐ံုျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည့္ City Loft အဆင့္ျမင့္တိုက္ခန္း

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Yoma Strategic Holding Limited မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Yoma Strategic Holding Limited

Yoma Strategic Holding Limited

လိပ္စာ
Hlaing Thayar Township, Yangon.