ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

11746 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

        

 

  The Grand Hill Garden Residence  ကို Golden Hexagon Group (Lavender Hill Villa) မွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည္။

ကေလာျမိဳ ႔မေစ်း မွ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ သြားေသာ ျပည္ေထာင္စုလမ္းႀကီးအတုိင္း (7 )မိနစ္ခန္႔ ကားေမာင္းလွ်င္ ေရာက္ႏိုင္မည္။

* ေျမ ၁၂ ဧက က်ယ္၀န္းေသာ (၂) ထပ္လံုးခ်င္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
* ေျမကြက္အက်ယ္ 1300 sqft မွ 9600 sqft+ အထိ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည္။
* ကိုယ္ပိုင္ဂရမ္အမည္ေပါက္ ရရွိပါမည္။

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

 

Grandhill Garden Residence သည္
- စီမံကိန္းအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ျပီးျပည့္စံုေသာ Facilities ႏွင့္ Service မ်ားပါဝင္ျခင္း
- ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ Developer မွ Quality ဦးစားေပးတည္ေဆာက္ျခင္း
- ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္စြာ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း
- အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ျခင္း
- သာယာလွပေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေအးေဆးတိတ္ဆိတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း
- က်န္းမာေရးအတြက္ အပန္းေျဖေနထိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ျခင္း
- ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေစႏိုင္ျခင္း

 

(၂ ထပ္) အေဆာက္အဦး ၏အက်ယ္အ၀န္းမ်ား
- Trrace Type (1860 sqft)
- Medium Type (1240 sqft)
- Luxury Type (2015 sqft)

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

 

Residence တြင္ ပါ၀င္သည့္ Facilities မ်ား

✔ Yoga Park
✔ Jogging Trails
✔ Outdoor Gym
✔ BBQ House
✔ Convenience Store
✔ Playground
✔ 24 Hours Security
✔ Gate Access Security
✔ CCTV

 

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

စီမံကိန္းတည္ေနရာျပေျမပံု

ကေလာၿမိဳ႕ရွိ The Grand Hill Garden Residence

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Golden Hexagon Construction Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Golden Hexagon Construction Co.,Ltd

Golden Hexagon Construction Co.,Ltd

လိပ္စာ
Hlaing Township, Yangon.