မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

15317 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

Royal Theikdi Condo သည္အမွတ္ ၁၄-၁၉ ၊ ခိုင္ေရႊ၀ါလမ္း ၊ ၃ ရပ္ကြက္ ၊ မင္းဓမၼလမ္း ၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sustain Construction Co.,Ltd. မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ဒုတိယစီးပြားေရးဇုန္ (2nd Central Business District) တြင္ ကြန္ဒိုအခန္းပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး

- ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအတိုင္း ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိမည္။

- 973 sqft မွ 1265 sqft က်ယ္ဝန္းေသာ အခန္းမ်ား

--ကားပါကင္ ၊ ေရကူးကန္ ၊ အားကစားခန္းမ ၊ ကေလးကစားကြင္း

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

Royal Theikdi ကြန္ဒိုသည္
-ဂရန္ေျမေပၚတြင္တည္ေဆာက္ထားၿပီး ကြန္ဒိုမီနီယံဥပေဒအတိုင္း ေျမအခ်ိဳးက်ပိုင္ဆိုင္မႈရရွိပါမည္။
-မင္းဓမၼလမ္း ၊ အင္းစိန္လမ္းမႀကီး  ၊ ျပည္လမ္းမႀကီး တို႔မွ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ျပီး အနီးအနားတြင္ ၀ိတိုရိယ ေဆးရံု ၊ MCC ခန္းမ ၊ ၉ မိုင္ Ocean ၊ Junction 8 ၊ Airport တို႔တည္ရွိသည္။
-Developer ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ (၂၄) လ ေငြေခ်စနစ္
Home Loan ျဖင့္ (၁၅)ႏွစ္ အထိ  ေငြေခ်စနစ္ မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္မည္။
-Royal Maylikha ကြန္ဒိုတည္ေဆာက္ထားသည့္ Sustain Company မွ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ထားျပီး 40% ျပီးစီးမွ စတင္အေရာင္းဖြင့္ပါသည္။ (ယခု ၃ လႊာအထိ ျပီးစီးေနပါသည္။)
-မင္းဓမၼလမ္းအနီးတြင္ ၁ ေပပတ္လည္ ၉ ေသာင္းဝန္းက်င္ျဖင့္ေရာင္းမည္ျဖစ္၍ လြန္စြာသင့္ေတာ္ေသာႏႈန္းျဖစ္သည္။
-ဒုတိယစီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေနရာတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုိပါက ေရြးခ်ယ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ျခင္း

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

လက္ရွိ ျပီးစီးမႈအေနအထား

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

စီမံကိန္းတည္ေနရာေျမပံု

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ မင္းဓမၼလမ္းအနီးရွိ Royal Theikdi

 

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Sustain Construction Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Sustain Construction Co.,Ltd

Sustain Construction Co.,Ltd

လိပ္စာ
Mayangone Township, Yangon.