သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

2849 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

                Star City Condominium ကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Yoma Strategic Holding Limited မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။

 

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

 

Location Map

သန္လ်င္တံတားအဆင္းရွိ Star City Condominium

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Yoma Strategic Holding Limited မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Yoma Strategic Holding Limited

Yoma Strategic Holding Limited

လိပ္စာ
Hlaing Thayar Township, Yangon.