Sittwe Water Front New City

5567 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

         ကုလားတန္ျမစ္ကို မ်က္ႏွာမူထားတဲ့ အိမ္ရာမွာ ေနထိုင္ရင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕ ႏိုင္မည့္ စစ္ေတြကမ္းနား ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း SITTWE WATERFRONT NEW CITY PROJECT သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ပထမဆံုးေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ စီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အဓိကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျခင္း ၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းႏွင့္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းတို႔အတြက္ ေနရာသစ္မ်ားကုိဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဤစီမံကိန္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ BXT International Co., Ltd. တို႔မွ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

 

စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႏွင့္ တည္ေဆာက္သည့္ ကုမၸဏီ

              စစ္ေတြကမ္းနား ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္း SITTWE WATERFRONT NEW CITY PROJECT ကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအႀကီးမားဆံုး ႏွင့္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား ကို စီးပြားေရးတြင္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အႏၱရာယ္မျဖစ္ေစေသာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာမ်ားကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဓိက အမာခံေဒသတစ္ခုျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္း၍ BXT International Co., Ltd.  မွ အဆိုပါ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကုိ စီစဥ္ ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

Sittwe Water Front New City

Sittwe Water Front New City

Sittwe Water Front New City

 

 

 စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္မည့္ အခ်က္မ်ား

အဆိုပါစီမံကိန္းကို လူေနအိမ္ရာမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရးေနရာမ်ား၊ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ အနားယူအပန္းေျဖမႈမ်ားကုိ တစ္စုတစ္စည္းထဲ ေပါင္းစည္း ထားေသာ ဧက (၉၀) ခန္႔ အက်ယ္အဝန္းရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မွီ စီမံကိန္းအျဖစ္ဖန္တီးမည္ျဖစ္သည္။

 

Community Life Zone

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ Free Economic Zone ႏွင့္ satellite city တို႔ကိုခ်ိတ္ဆက္ေပးထားမည့္ ေခတ္မီ ၿမိဳ႕ျပ အဂါၤရပ္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ Community Life Zone သည္ ကမ္းနားလမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေဆာက္အအံု၊ ေစ်းဝယ္ေနရာ၊ လူေနအိမ္ရာမ်ား ၊ ေရေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာေနရာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိၿပီး အခ်က္အျခာ က်သည့္ ေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။ ၄င္း Zone သည္ ၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ေနမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕၏အေကာင္းဆံုးေသာလူေန အိမ္ရာမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာတြင္ရွိသည္။

ၿမိဳ႕ျပ၏ ေခတ္မီ ဝန္ေဆာင္မႈ အဂါၤရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဘဏ္မ်ား၊ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေရကူးကန္မ်ား ကဲ့သုိ႔ ေသာ အပန္းေျဖမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္ အပန္းေျဖမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၊ ကမ္းစပ္ေလွ်ာက္လမ္းမ်ား၊ ကမ္းနား ပန္းၿခံမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ရံုးႏွင့္ အားကစားဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည္တို႔ကို တစ္ေနရာထဲတြင္ စုစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

Sittwe Water Front New City

 

လက္လီလကၠားေစ်းကြက္ (Retail Wholesale Market)

  • အက်ယ္အဝန္း (၅) ဧကရွိသည့္လက္လီလကၠားေစ်းကြက္ တြင္ အေအးခန္း ဂိုေဒါင္မ်ား (Frozen Warehouses) ၊ လက္ကားေရာင္းခ်သည့္ ဆိုင္မ်ားမ်ား (Wholesalers) ၊ လက္လီလကၠားဆိုင္မ်ား(Retail & Wholesale Stores) ၊ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (Fisheries processing facilities) ၊ အသီးအရြက္ ဆိုင္မ်ား (Vegetable store) အျပင္ ေဒသတြင္းေလလံတင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား(Local auction Facilities) လည္း ပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
  • MPA ဆိပ္ခံတံတား ၊ KMTTP စီမံကိန္း ၊ ငါးေစ်း ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕လယ္တို႔အနီးတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ျခင္း ၊ လူဦးေရးမ်ားျပားျခင္းစသည့္ အားသာခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

 

စုေပါင္းအိမ္ရာ (Mixed Housing)

  • ၿမိဳ႕သစ္ရွိအေကာင္းမြန္ဆံုးေသာ လူေနအိမ္ဝန္းက်င္ေနရာတြင္ တည္ရွိပါသည္။ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏အဓိကစီပြားေရး ဗဟိုဌာန မွ ၄င္းအိမ္ရာသို႔ကားျဖင့္လာလွ်င္ ၅ မိနစ္သာလွ်င္ ၾကာျမင့္သည္။ လူေနမႈ အေျခခံ အေဆာက္အအံု မ်ားျဖစ္သည့္ တိုက္ခန္း (Apartment) ၊ ၿခံဝင္း (Compound) ၊ အိမ္ငယ္မ်ား (Small House) ၊ ရံုးခန္း (Office) ၊ ေလ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေသာေစ်းဆိုင္မ်ား (Discount Store) ၊ စတိုးဆိုင္မ်ား (Convenience Stores) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ေစ်း (Supermarket) စသည္တို႔ကို တည္ရွိမည့္အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၏ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကား ေသာအပန္းေျဖေနရာလည္း တည္ရွိၿပီး အက်ယ္အဝန္းအေနျဖင့္ (၂၂)ဧက က်ယ္ဝန္းပါသည္။

 

Sittwe Water Front New City

Sittwe Water Front New City

 

အလယ္အလတ္အျမင့္ရွိေသာကြန္ဒို (Mid-Rise Condominium)

(၁၂) ဧက အက်ယ္ရွိေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ Mid-Rise Condominium ကို စစ္ေတြျမစ္ကမ္းအလွအပကိုခံစားႏိုင္ၿပီးခရီးသည္မ်ား ဝင္ထြက္ရာ ဂိတ္ႏွင့္လည္းနီးကပ္လွ်က္ရွိေသာကမ္းနား  တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကြန္ဒို (Condominium), ႏိုင္ငံျခားခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားတည္းခိုရန္ ဟိုတယ္ (Tourist Hotel and Service Residence Hotel) ၊ တိုက္ခန္း (Apartment), အဆင့္ျမင့္ စုေပါင္းအိမ္ရာ (Luxury Housing Complex) စသည္ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ၿမိဳ႕ျပလူေနမႈေနတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးပံုေဖာ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဂိုေဒါင္ ႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္စီမံျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ အေကာင္းဆံုးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ စင္တာတစ္ခုတည္ေထာင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္တြင္းပိုင္းေဒသမ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအၾကား ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး ခ်ိတ္ဆက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိပုိမိုခိုင္ခံ့ေစရန္၊ ကုန္းတြင္းေဒသမ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိသေဘၤာျဖင့္ ပုိ႔ေဆာင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ အေအးခန္းေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးစင္တာ (Frozen Logistics Center) ၊ ေရထြက္ပစၥည္းသိုေလွာင္မႈ အေျခစိုက္စခန္း (Aquatic Stockpile Base) ၊ ကြန္တိန္နာမ်ားအတြက္ အေထာက္အပ့ံေပးမႈမ်ား (Container Processing Facility) ၊ ကုန္သြယ္မႈွစင္တာ (Trade Center) ၊ ပို႔ေဆာင္မႈယာဥ္မ်ားအေျခစိုက္ေနရာ (Vehicle Base) ၊  ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Logistics) စသည္မ်ားကို အက်ယ္အဝန္း (၅) ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Sittwe Water Front New City

Sittwe Water Front New City

 

ကုန္သြယ္မႈ ေဒသ (Commercial Area)

ေစ်းဝယ္စင္တာမ်ား (Shopping Centers) ၊ အပန္းေျဖမႈဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Amusement Facilities) ၊  ရံုးခန္းမ်ား (Office Facilities) ၊ ပြဲက်င္းပရန္ စင္တာမ်ား (Convention Centers) ၊ အထူးစတိုးဆိုင္မ်ား(Specialty Stores) , ကုန္တိုက္မ်ား (Department Stores) ၊  ကစားကြင္းမ်ား (Playgrounds) ၊ ဟိုတယ္မ်ား (Hotels) ၊ ျပဇာတ္ရံု (Theater) ၊ သရုပ္ျပခန္းမ (Performance Hall) ၊ ျပပြဲခန္းမ (Exhibition Hall)၊ IT ေစ်းဝယ္စင္တာ (IT Shopping Mall) ႏွင့္ စတူဒီယို (Studio) မ်ားပါဝင္ၿပီး ေျမအက်ယ္အဝန္း (၂၁) ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကုန္သြယ္မႈေဒသသည္လည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕၏အထင္ကရကုန္သြယ္ေရးေနရာတစ္ခုျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

ငါးစက္ရံု (Fish Factory)

အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ ေျမဧက (၃) ဧက အက်ယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရထြက္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေရးဆိုင္ရာ အဓိကဂိတ္တစ္ခုလည္းျဖစ္လာမည့္ အဆိုပါ ငါးစက္ရံုသည္ MPA ဆိပ္ခံတံတားႏွင့္ Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project-KMTTP စီမံကိန္း တို႔၏ ေထာက္ပ့ံပို႔ေဆာင္ေရး မ႑ိဳင္တစ္ခုျဖစ္သည္သာမက ဆိပ္ကမ္း ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာစစ္ေတြ၏အေျခခံ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလည္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားမွ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရးကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းစက္ရံုတို႔မ်ားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ရာေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

Sittwe Waterfront New City Project ၏ အားသာခ်က္မ်ား

အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ရာ အဓိက ပင္လယ္ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ျဖစ္လာျခင္း၊ ပင္လယ္ကိုမ်က္ႏွာမူထားသည့္ အိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားတြင္ အဆင့္မီမီ ဇိမ္ရွိရွိ ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးမ်ားလာႏိုင္ျခင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အဆင့္မီ ၿမိဳ႕ေတာ္တစ္ခု အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ လာေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ စီပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ျခင္း၊ စက္မႈၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕ေတာ္ ႏွင့္ ဆတ္ရိုးက် တံတားဖြင့္ၿပီးပါက မိနစ္ (၃၀) ခန္႔ျဖင့္သာ သြားလာႏိုင္ျခင္း စသည့္ လူမႈစီးပြား အားသာခ်က္မ်ားရွိပါသည္။

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

BXT International Co., Ltd.

BXT International Co., Ltd.

လိပ္စာ
Yangon