GOLDEN CITY

9417 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

 အျမင့္ဆံုး ကြန္ဒိုမီနီယံမွ ႐ႈျမင္ကြင္းမ်ား။

GOLDEN CITY

 

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျမင့္ဆံုးေပ(၃၆၀)ရိွေသာ အေဆာက္ အဦးမွ အင္းယားကန္ ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တို႔ကို လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈႏိုင္ျခင္း။

 GOLDEN CITY သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာေနရာသစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ရွိၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ႐ွိ၍ စီမံကိန္း အသစ္မ်ားလည္း ဤေနရာတြင္ စုေဝးလ်က္ ႐ွိပါသည္။ Myanmar Plaza, Yankin Center ႏွင့္ နီးကပ္ေန၍ ေျခလ်င္လမ္းေလွ်ာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ (၁)မိုင္ပတ္လည္ အတြင္း International School, Children Hospital, Melia Hotel, Sedona Hotel တို႔တည္႐ွိပါသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ (၇)မိုင္ သာကြာေဝး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျမင့္ဆံုး ေသာ ေပ(၃၆၀) ရိွ အေဆာက္အဦးမွ အင္းယား ကန္ ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တို႕ကိုလည္း ထင္း႐ွားစြာ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး စိတ္ႏွလံုးကို ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္း ေစပါသည္။

 

 အက်ယ္ဆံုး ၾကီးမားခမ္းနားလွပေသာ ေဂဟပန္းဥယ်ာဥ္

GOLDEN CITY

 

 

ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး (၂.၅) ဧကရွိေသာ ျပင္သစ္ဂႏၲဝင္ပံုစံပန္းဥယ်ာဥ္

GOLDEN CITY သည္ ခမ္းနားထည္ဝါလွပ၍ စည္ကားေသာျမိဳ႕လယ္ေခါင္တြင္တည္ရွိျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုးျဖစ္ေသာ  (၂.၅) ဧကရွိ ျပင္သစ္ဂႏၲဝင္ပံုစံပန္းဥယ်ာဥ္ကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အထူးဂရုစိုက္၍ ေန႔စဥ္ေပါင္းတင္ျပဳစုေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပလွပေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ဆန္းသစ္ေသာ အေမရိကန္က်ဴဘားပင္မ်ားကို အဝင္လမ္းတေလွ်ာက္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။ ထို႔ျပင္ ဒဇိုင္းေခတ္မွီေသာ ေရကူးကန္၊ ေရပန္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏အလွပဆံုးဥယ်ာဥ္ရႈခင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

 

အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္စံုသံုး အေထြေထြ ေနရပ္ဝန္းၾကီး

GOLDEN CITY

 

 

ေန႔စဥ္ဘဝ၏ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္႐ွိျခင္း။

GOLDEN CITY သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ အဆင့္ျမင့္လူ  ေနအိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္စံုသံုး အေထြေထြစီမံကိန္း ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာ Residential,   Grade-A Business Center, Service Apartment, International Hotel မ်ားႏွင့္ Shopping Center မ်ား တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ေန ထိုင္မႈဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ပါသည္။

 

ကြန္္ဒိုမီနီယံဆိုင္ရာ  အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား  အျပည့္အစံု ရွိျခင္း။

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

 

အျပင္ပိုင္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ အတြင္းပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ မ်ိဳးလံုး  စံုလင္ေသာေၾကာင့္  လူေနမႈဘဝ လိုအပ္ခ်က္  အား လံုးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း။

GOLDEN CITY သည္ အျပင္ပိုင္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈ ႐ႈေထာင့္ႏွစ္ဖက္မွ ေနထိုင္သူ မ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ကြန္္ဒိုမီနီယံ ဆိုင္ ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို  စံုလင္စြာ  စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ေရကူးကန္၊ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း၊ Clubhouse မ်ား၊ ကေလးကစားစရာေနရာမ်ား၊ အမ်ားသံုးမီးဖိုေဆာင္မ်ား စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းေပးထားပါသည္။ ထို႔အတူ ကမာၻ႔ထိပ္တန္းနာမည္ၾကီး Property Management Company ျဖစ္ေသာ Colliers International သည္လည္း ကမာၻ႔အဆင့္မွီသီးသန္႔ေနထိုင္ေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆို္င္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ေနထိုင္သူမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကိုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။

 

အေကာင္းဆံုး အိမ္ခန္းပံုစံ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားျခင္း။

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

517 sq.ft. မွ 1,980 sq.ft. ရိွေသာ  အိမ္ခန္းမ်ားကို ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္ အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ပံုစံျဖင့္  ဖန္တီးဖြဲ႕စည္းေပးထားျခင္း။

              GOLDEN CITY တြင္ 517 sq.ft. (1 Bedroom) ၊ 760-1,238 sq.ft. (2 Bedrooms) ၊ 1,291-1,732 sq.ft. (3 Bedrooms)၊ 1,980 sq.ft. (4 Bedrooms) မ်ားအျပင္ ေခတ္ႏွင့္အညီ ထူးျခား ဆန္းသစ္ေသာ Dual Key System (အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းေပါင္း) ႏွင့္ အထပ္ျမင့္ဇိမ္ခံ Penthouse မ်ားကို ဖန္တီး ေပးထားပါသည္။ အခန္းဒီဇိုင္းပံုစံ ေကာင္းမြန္ ျခင္း၊ ဧရိယာမ်က္ႏွာစာမွ်တျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ ႏွင့္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ျမိဳ႕ျပ ဂုဏ္သေရ႐ွိ ေနအိမ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ကိုက္ညီျပီး ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

 

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

 

Location Map

 GOLDEN CITY

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Golden Land Real Estate Developement Co.,Ltd.

လိပ္စာ
CMA Old Building, Yankin Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar