GOLDEN CITY

4239 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

 • GOLDEN CITY
 • GOLDEN CITY
 • GOLDEN CITY

 

            GOLDEN CITY သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ ေနရာသစ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္တြင္တည္ရိွၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ အားသာခ်က္မ်ားစြာ႐ွိ၍ စီမံကိန္းအသစ္မ်ား လည္း ဤေနရာတြင္ စုေဝးလ်က္႐ွိပါသည္။ Myanmar Plaza,     Yankin Center ႏွင့္ နီးကပ္ေနပါသည္။ (၁)မိုင္ပတ္လည္အတြင္း International School, Children Hospital, Melia Hotel, Sedona Hotel တို႔တည္႐ွိပါသည္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ႏွင့္ (၇)မိုင္သာ ကြာေဝး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေသာ ေပ(၃၆၀)ရိွအေဆာက္အအံုမွအင္းယားကန္ႏွင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္တို႕ကိုလည္း ထင္း႐ွားစြာလွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ျပီး စိတ္ႏွလံုးကို ၾကည္လင္ေအးခ်မ္းေစပါသည္။

အႀကီးဆံုး ခမ္းနားလွပေသာေဂဟပန္းဥယ်ာဥ္

 

GOLDEN CITYGOLDEN CITYGOLDEN CITY

 

 • GOLDEN CITY သည္ လြန္စြာခမ္းနားထည္ဝါလွပ၍ စည္ကားေသာ ၿမိဳ႕မတြင္ တည္ရိွၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပထမဆံုး(၂.၅)ဧကရွိေသာ ျပင္သစ္ဂႏၱဝင္ပံုစံ ပန္းဥယ်ာဥ္ကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အထူးဂ႐ုျပဳ၍ အဆက္မျပတ္ ျပင္ဆင္ဆန္း သစ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိမ္းလန္းစိုေျပလွပေသာ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ဆန္းသစ္ေသာ အေမရိကန္ က်ဴဘားပင္မ်ားျဖင့္ လွပေသာအဝင္လမ္းမႏွင့္ ဒီဇိုင္းေခတ္မွီေသာ ေရကူးကန္၊ ေရပန္းမ်ား ျဖင့္ ျမန္မာျပည္၏ အလွပဆံုးဥယ်ာဥ္႐ႈခင္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။

ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျမင့္ အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္စံုသံုး အေထြေထြေနရပ္ဝန္းၾကီး

International Hotel & Service Apartments

 

GOLDEN CITY

 

Shopping mall & Grade A Offices

GOLDEN CITY

 

ေန႔စဥ္ဘဝ၏ လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ တည္႐ွိျခင္း

 • GOLDEN CITY သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏ ပထမဦးဆံုး အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္စံုသံုး အေထြေထြစီမံကိန္းၾကီး တစ္ခုျဖစ္ျပီး အဆင့္ျမင့္ေနထိုင္အိမ္ရာ Residential, International Office Tower, Service Apartment, High Class Hotel မ်ားႏွင့္ Shopping Center မ်ား တစ္ေနရာတည္း တြင္ တည္႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေန႔စဥ္ဘဝ၏လုပ္ငန္းႏွင့္ ေနထိုင္မႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အလြယ္တကူ ျဖည့္ စည္းေပးႏိုင္ပါသည္။အာ႐ွအၾကီးဆံုး ဇိမ္ခံပစၥည္းအေရာင္းဆုိင္ Reebonzသည္ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း နာမည္ ၾကီးတံဆိပ္ (၁၀)ခုေက်ာ္ကို GOLDEN CITY စီမံကိန္းၾကီး၌ ဖြင့္လွစ္ျပသထားသည္။

 

GOLDEN CITYGOLDEN CITY

 

ကြန္္ဒိုမီဒီယံ အေထာက္အကူပစၥည္း အျပည့္စံုဆံုး ေနရပ္ဝန္းၾကီး

 အျပင္ပန္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ အတြင္းပိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးစံုလင္ေသာေၾကာင့္ လူေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ျခင္း

 

GOLDEN CITYGOLDEN CITYGOLDEN CITY

 

 • GOLDEN CITY သည္ အျပင္ပန္းအေဆာက္အဦး ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းဝန္ေဆာင္မႈႏွစ္မ်ိဳးကိုအေျချပဳ၍       လူေနထိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျပီး ေနရာရပ္ဝန္းၾကီးတြင္ ကြန္္ဒိုမီဒီယံဆိုင္ရာ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို စံုလင္စြာ စီစဥ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနရပ္ဝန္းၾကီးအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ပန္းဥယ်ာဥ္၊ ေရကူးကန္၊ အားကစားေလ့က်င့္ခန္း၊ Clubhouse မ်ား၊ ကေလးကစားစရာ ေနရာမ်ား၊ အမ်ားသံုးမီးဖိုေဆာင္မ်ား စသည္တို႔ကို ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ေပးထားပါသည္။ ထို႔အတူ ကမာၻ႔ ထိပ္တန္းနာမည္ၾကီး Property Management Company Colliers International သည္လည္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ကမာၻ႔အဆင့္မီွ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ သီးျခားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးထားလ်က္ ေနထိုင္သူ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

 

GOLDEN CITYGOLDEN CITY

 

အေကာင္းဆံုး အိမ္ခန္းပံုစံ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားျခင္းGOLDEN CITYGOLDEN CITYGOLDEN CITY

517-1,996 sq.ft

517 sq.ft မွ 1,499 sq.ft ရိွေသာ အိမ္ခန္းဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေနထိုင္ရန္ႏွင့္

ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ ျပီးျပည့္စံုျခင္း။

GOLDEN CITY

GOLDEN CITY

 

 • GOLDEN CITY တြင္ 517sq.ft  (1 Bedroom)၊ 739-1238 sq.ft.  (2 Bedrooms) ၊ 1,291-1,732 sq.ft (3 Bedrooms) ၊ 1996 sq.ft (4 Bedrooms) မ်ားအျပင္ ေခတ္ႏွင့္ အညီ ထူးျခားဆန္းသစ္ေသာ Dual Key System (အိမ္ခန္းႏွစ္ခန္းေပါင္း) ႏွင့္ အထပ္ ျမင့္ဇိမ္ခံ Penthouse မ်ားကို ဖန္တီးေပးထားပါသည္။ အခန္းဒီဇိုင္းပံုစံ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ ဧရိယာမ်က္ႏွာစာမွ်သျခင္း၊ ေလဝင္ေလထြက္ႏွင့္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ျပဂုဏ္သေရ႐ွိေသာ ေနအိမ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ကိုက္ညီျပီး ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

 

 • GOLDEN CITYGOLDEN CITYGOLDEN CITY

 GOLDEN CITY

Project လိပ္စာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ရန္ကင္း

CMA Old Building , Yankin Road, Yankin Township, Yangon , Myanmar.

တည္ေနရာျပေျမပံု

အနီးအနားရွိ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

 • Myanmar Plaza
 • Yankin Center
 • Children Hospital
 • Melia Hotel
 • Sedona Hotel

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

အားကစားရံု (Gym)
ကားပါကင္
ေရကူးကန္
ေမြးေန႔ပါတီပြဲမ်ားက်င္းပရာေနရာ
အစည္းအေဝးခန္းမ
၂၄နာရီလံုျခံဳေရး
ဓာတ္ေလွကား
အေရးေပၚမီးသတ္စနစ္
CCTV ကင္မရာ
ဘံုေရေပးေဝေရးစနစ္

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Golden Land Real Estate Developement Co.,Ltd.

CMA Old Building, Yankin Road, Yankin Township, Yangon, Myanmar

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္