အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ


မြန်မာနိုင်ငံ၏ February 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 606 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1383 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2979 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4825 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3718 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2933 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4470 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 18241 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် February 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 607 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1383 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2979 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4845 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3945 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3090 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4577 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 19056 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4190 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2003 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 694 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3490 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1966 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 4700 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ February 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 48 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 280 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် February 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 48 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 280 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း