အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ


မြန်မာနိုင်ငံ၏ October 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 600 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1298 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2855 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4661 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3546 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2753 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4279 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 13677 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် October 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 602 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1298 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2854 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4669 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3809 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2828 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4307 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 14480 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 522 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3100 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4150 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2973 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 11000 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 790 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5184 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3257 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ October 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 48 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 100 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် October 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 48 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 100 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 38 သိန်း