ဂရိတ္ျပည္ေတာ္သစ္ အိမ္ ျခံ ေျမ လုပ္ငန္း
(GREAT PYI TAW THIT CO.,LTD.)

အိမ္၊ျခံ၊ေျမႏွင့္ပတ္သက္ျပီးရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံရန္(သို႕မဟုတ္)ေခတ္မီဖြံျဖိဳးတိုးတက္လာေသာအနာဂါတ္ လူေနထိုင္မႈအဆင့္ျမင့္မားရန္ တိုက္တာ၊ကြန္ဒိုမီဒီယမ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ စက္ရံု၊ဂိုေဒါင္၊ေျမေနရာမ်ား၊စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ျမိဳ႕ျပအိမ္ယာ
အသစ္မ်ားတြင္ေရာင္း၊၀ယ္၊ငွားရမ္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားခိုင္မာမွန္ကန္တိက်စြာေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္လွ်င္ျပည္ေတာ္သစ္အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းမွအျပည့္အ၀တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႕ရသင့္ရထိုက္ေသာေစ်းႏႈန္းႏွင့္ခိုင္မာေသာပိုင္ဆိုင္မႈ၊အခြင့္အေရးမ်ားကိုလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ
၀န္ထမ္းမ်ား၏အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္ေပးမႈအားျပည္ေတာ္သစ္
ဥပေဒႏွင့္အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းမွရယူပါ။
-၀ယ္ယူသူမွ၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။
-ပိုင္ဆိုင္မႈစစ္ေဆးျခင္းအတြက္၀န္ေဆာင္ခေပးရန္မလိုပါ။

Number of sale ads you already posted

819

Number of rent ads you already posted

680

Number of listings you already posted

1499
ဂရိတ္ျပည္ေတာ္သစ္ အိမ္ ျခံ ေျမ လုပ္ငန္း
Address
အမွတ္(၁၂၇/၄)၊ဦးခ ်စ္ေမာင္လမ္း၊ဗဟန္းျမိဳ.နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။