အစီအစဥ္ :


Apartments for Rent in Dagon

ဒဂုံ န၀ေဒးလမ္းတြင္ ေနထုိင္ရန္...

ဒဂုံ န၀ေဒးလမ္းတြင္ ေနထုိင္ရန္...

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

7 Lakh (Kyats)

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမး္

တုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႕လမး္

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

5 Lakh (Kyats)

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း

တိုက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညႊန္႔လမ္း

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

6 Lakh (Kyats)

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညႊန္႕လမး္

ေျမညီတုိက္ခနး္ ငွားရန္ရွိပါသည္ ဗိုလ္ရာညႊန္႕လမး္

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 1

25 Lakh (Kyats)

ဗိုလ္​ရာၫြ႔န္​႔လမ္​းတြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

ဗိုလ္​ရာၫြ႔န္​႔လမ္​းတြင္​ အခန္​းငွါးရန္​ ႐ွိသည္​

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

18 Lakh (Kyats)

ဒဂုံ န၀ေဒးလမ္းတြင္ ေနထုိင္ရန္...

ဒဂုံ န၀ေဒးလမ္းတြင္ ေနထုိင္ရန္...

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

7 Lakh (Kyats)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗုိလ္ရာညႊန္႔လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗုိလ္ရာညႊန္႔လမ္း

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

14 Lakh (Kyats)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

13 Lakh (Kyats)

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း

တိုက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 2

$ 470 (US Dollar)

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ...

ေျမညီတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိိပါသည္္ ...

ဒဂံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Apartment

 • 1
 • 0

25 Lakh (Kyats)