ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္ ငွါးရန္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 40'x60',ျဖင့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေပ 40'x60', ျဖင့္ ေျမကြက္ငွားရန္ရွိသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ငွားရန္ရိွသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းတြင္ (40'x60')အက်ယ္အ၀န္းရိွ ေျမကြက္ ငွားရန္ရိွသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 26 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။ဂိုအက်ယ္မွာ (80x100) sqft ရွိသည္။Li လဲပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 80 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။ေျမအက်ယ္မွာ 3ဧက ရွိသည္။အုတ္ခတ္ထားသည္။1ဧက=25Ls ျဖစ္သည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္၊ေျမကြက္ငွားရန္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 16 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္၊ ေျမ(1 ဧက)၊အုတ္ခတ္၊ေျမဖုိ႔၊ 400 KVA, 16 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းတြင္ ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိပါသည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 150 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လိႈင္သာယာဇုံ ( ၂ ) ၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း ၊ ေျမ (1.43) ဧက ၊ ၃ ထပ္ရံုးခန္း စက္မႈဇုန္ ၊ (ေပ ၁၅၀ × ေပ ၁၅၀) -လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 40 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လွိဳင္သာယာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႔ငွားရန္ရွိသည္။ေျမ ၁ဧက ရွိသည္။3RC ပါျပီး၊3RC အက်ယ္မွာ (30x50) sqft ရွိသည္။315KVA ပါသည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

က်န္စစ္သားလမ္းမေပၚ ရွိ ေျမငွားမည္

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 5 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လွိဳင္သာယာ ၊ က်န္စစ္သားလမ္း၊ 60'×80'/ 5Ls ,
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာလမ္းက်ယ္တြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ေကာင္းေသာ ေျမကြက္ ငွားမည္။

 လိႈင္သာယာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
လႈိင္သာယာလမ္းက်ယ္ 100'x100'၊ ေျမကြက္၊ လုပ္ငန္းလက္ခံ လိႈင္သာယာျမိဳ႕နယ္အတြင္းတြင္ တည္ရိွေသာေၾကာင့္ တည္ေနရာအေနအထားအရ ျမိဳ႕တြင္းဧရိယာမ်ားနွင့္ အလွမ္းေ၀းေသာ္လည္း...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အသစ္တုိးခ်ဲ႕လုိက္သည့္ ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ တုိးခ်ဲ႕ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ အတုိးတက္ဆုံးၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ ေျမာက္ဘက္ ႏွင့္ အေနာက္ဘက္တုိ႔တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္ရွိ ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ မရမ္းကုန္းၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ ဝန္းရံတည္ရွိလ်က္ရွိသည္ ။ အက်ယ္ ၆၇.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာ လႈိင္ၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂၀ ႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ခုတုိ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားၿပီး မူလတန္းေက်ာင္း ၄၆ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၈ ေက်ာင္း ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္း တုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕သစ္မ်ားထဲတြင္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အျမန္ဆုံးျဖစ္လာသည့္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးကလည္း အဓိကဖြံ႔ၿဖဳိးေစသည့္ အခန္းက႑တြင္ပါဝင္သည္ ။ တြံ႔ေတးၿမဳိ႕နယ္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ ပန္းလႈိင္တံတား ၊ အျခားၿမဳိ႕နယ္မ်ားသု႔ိသြားလာရလြယ္ကူေစရန္ ေအာင္ေဇယ်တံတားႏွင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားတုိ႔သည္ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည္ ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စက္မႈဇုန္မ်ားျဖစ္သည့္ လႈိင္သာယာစက္မႈဇုံႏွင့္ လူေနအိမ္ရာဝန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေပဒသာပင္ၿမဳိ႕ေတာ္အိမ္ရာ ႏွင့္ ပန္းလႈိင္အိမ္ရာ တုိ႔သည္ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္တြင္တည္ရွိသည္ ။ လႈိင္သာယာၿမဳိ႕နယ္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အျပင္ လူေနလုံးခ်င္းအိမ္မ်ား ၊ ေျမကြက္လပ္ အလြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္း အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္ ။