အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ မဂၤလာလမ္း (5) လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ မဂၤလာလမ္း (5) လႊာတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းအငွါး

တိုက္ခန္းအငွါး

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

1 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္းက်ယ္ (၁၉'x၅၄') ငွားရန္ရွိသည္ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

တိုက္ခန္းက်ယ္ (၁၉'x၅၄') ငွားရန္ရွိသည္ (ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

2 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ ငွားရန္ရွိသည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 183 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေလာင္းလမ္း တိုက္ခန္း (၅)လႊာ ငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္ ေရႊေလာင္းလမ္း တိုက္ခန္း (၅)လႊာ ငွားမည္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

2 သိန္း (က်ပ္)

၃၆ ရပ္​ကြက္​ လံုးခ်င္​အိမ္​ငွါးမည္​

၃၆ ရပ္​ကြက္​ လံုးခ်င္​အိမ္​ငွါးမည္​

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 2

1.80 သိန္း (က်ပ္)