မစိုးၾကီး အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
(Ma Soe Kyi Real Estae)

လူႀကီးမင္းတို့၏အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားလုပ္ငန္းမ်ားက္ုိ စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္မွု ေပးေနပါသည္

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Ma-Soe-Gyi-Real-Estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

6

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

5

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

11