မစိုးၾကီး အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
(Ma Soe Kyi Real Estae)

လူႀကီးမင္းတို့၏အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္ငွားလုပ္ငန္းမ်ားက္ုိ စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္မွု ေပးေနပါသည္

Number of sale ads you already posted

11

Number of rent ads you already posted

8

Number of listings you already posted

19
မစိုးၾကီး အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္
Address
No.33 ၊ ၂လမ္းသြယ္ ၂ ၊ မရမ္းကုန္းျမိဳ႔နယ္။