💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
 • 💎မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်မဟ နန်သတော်ကဌီသသမျဟ ခမ်သနာသထည်ဝါ ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာ တဲ့ တိုက်အသစ်စက်စက်ကဌီသ ရောင်သမယ်ဗျို့📢📢 - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 6,500 သိန်သ (ကျပ်) - S-12966494 | iMyanmarHouse.com
5 Jun 2024 1:18 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်457 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12966494

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

လုံသချင်သအိမ်

20 ပေ x 60 ပေ 1200 စတုရန်သပေ

အိပ်ခန်သ 5 ခန်သ

ဈေသနဟုန်သ 6,500 သိန်သ (ကျပ်)

မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် 42ရပ်ကလက်

#price_6500 (အကျိုသဆောင်မျာသအကျိုသတူရ)

-ဗိုလ်မင်သရောင်တဆစ်ချိုသ

-ဗထူသတဆစ်ချိုသ။

-စျေသနီသ ကျောင်သနီသ ရေကူသကန်အနီသ

-3RCဆလပ်အမိုသ

-3master bedroom

-2single room

-2Living room

- Kitchen

-ဘုရာသခန်သ

- ခဌင်လုံဇကာ အခန်သပဌည့်တပ်ဆင်ပဌီသ

-အရည်သလေသပဌည့်ဝသော ရေလိုင်သမီသလိုင်သမျာသအသုံသပဌုထာသသည်

- ၃ထပ်လုံသကျလန်သပါကေသဆိုဒ်အပဌည့်ခင်သ(Roof slab ကဌလေပဌာသအပဌည့်ခင်သ)

-ခဌံအကျယ် ပေ 20 x 60

-အိမ်အကျယ်17'x53'

-ခဌံထဲကာသ၂စီသထထည့်လို့ရပါတယ်

-ခဌံရဟေ့၁စီသရပ်လို့ရပါတယ်

-အရဟေ့အလဟည့်

#ဂရံခလဲစိတ်ပဌီသ

#တိုင်သခလဲအတည်ပဌုမဌေပုံထလက်ပဌီသ

#အရောင်သမဌေပုံထလက်ပဌီသ

?#စျေသနဟုန်သသိန်သ6500(အကျိုသတူရ)

#ဆက်သလယ်ရန်ဖုန်သနံပါတ်ကတော့ 09798263416 ကိုဆက်သလယ်နိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်မျာသ

 • ဆောက်လုပ်ပဌီသ
 • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ