Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
 • Hmawbi Township ခြံလည်းကျယ်ရမယ် အိမ်ကိုလည်းသေချာပြင်ဆင်ထားတာ ကိုမှ ကြိုက်နှစ်သူများအတွက် လုံးဝလက်လွတ်မခံသင့်သော😉 - ရောင်းရန် - မှော်ဘီ (Hmawbi) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 45,000 သိန်း (ကျပ်) - S-12965055 | iMyanmarHouse.com
5 Jun 2024 9:48 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်515 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12965055

မှော်ဘီ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

4.46 ဧက

ဈေးနှုန်း 45,000 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

-Yay Pyar Village ၊ Innlyet Village Track ၊ Hmawbi Township ၊ Yangon Region မှာတည်ရှိပြီး ခြံအကျယ် ၄.၄၆ ဧက ပေါ်မှာ 9800 sqft အကျယ်ရှိ RC လုံးချင်းအိမ် ပါရှိပြီး ခြံအတွင်းလည်း အပင်များစိုက်ထားတာမို့ လုံးဝ relax ဖြစ်စေမှာပါ

-အိမ်အတွင်းမှာဆိုရင်တော့ Master Bedroom 1 ခန်း ၊ Double Bedroom 3 ခန်း ၊ Dining Room 1 ခန်း ၊ Kitchen 1 ခန်း ၊ Staff House 1 ခန်း ၊ 315KVA Transformer ၊ 45KVA Denyo မီးစက် ၁ ခုပါပါမယ်

-ခြံလည်းကျယ်တာမို့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် မိသားစုတွေအပန်းဖြေချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်

-ပစ္စည်းတွေကတော့ပုံပါအတိုင်းမို့လို့ အများကြီးပြောစရာမလိုတော့ပါဖူးနော် ရောင်းဈေးအနေနဲ့ ကတော့ သိန်း (၄၅၀၀၀) ဖြစ်ပါတယ်

-ဂရံထဲမှာ Hotel..Inn..စီးပွားဖြစ် ဆောက်ခွင့်ပြုတဲ့ ခွင့်ပြုချက်ပါ ပါတယ်

-ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာမို့ စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင် 095109323 ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မှော်ဘီမြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ