နန္းေတာ္ဝင္ (မြန္ျပည္နယ္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္)
(Nan Taw Win Real Estate Agency in Mon State)

Happy Life For MonState.
နန္းေတာ္၀င္ (မြန္ျပည္နယ္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္)
nantawwinn.2017@gmail.com
https://www.facebook.com/happylifeformonstate/

၁။ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ၊လယ္ယာ၊တုိက္ခန္း၊ဆုိင္ခန္း(ေရာင္း/၀ယ္/ငွါး) ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

၂။ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ အုတ္တံတုိင္းခတ္မိန္႔ႏွင့္အိမ္ေဆာက္မိန္႔မ်ား ေတာင္းခံေပးျခင္း။

၃။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ဂရန္သစ္၊ အမည္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ဦးပုိင္ခြဲေလွ်ာက္ေပးျခင္း၊ ဂရန္သက္တမ္းတုိးျခင္း။

၄။ ပုံစံ (၁၀၅ /၁၀၆) ကိစၥရပ္မ်ား ကူးယူေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း။

၅။ စည္ပင္လုပ္ငန္းလုိင္စင္မ်ား ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း။

၆။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းရုံးတြင္ GP,SP ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ၊အငွါးစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆုိေပးျခင္း။

၇။ ဘဏ္ေခ်းေငြကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၈။ အ႐ႈပ္အရွင္းကင္းေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ပုံစံ (၇) ေလွ်ာက္ထားေပးျခင္း။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/nan-taw-win

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

0
နန္းေတာ္ဝင္ (မြန္ျပည္နယ္ အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္)
လိပ္စာ
အမွတ္(ခ-၂၈၄)၊ သမိန္ပရမ္းလမ္း၊ ႏွင္းဆီလမ္းႏွင့္ ေသာ္ကလမ္းၾကား၊ သုဓမၼဝတီၿမိဳ႕သစ္၊ သထံုၿမိဳ႕၊ မြန္ျပည္နယ္။