ေရႊမင္းသမီး အိမ္ၿခံေၿမ အကိ်ဳးေဆာင္

လူႀကီးမင္းတို႕၏ တိုက္ ၊ အိမ္ ၊ ၿခံ ၊ တိုက္ခန္းနွင့္ စက္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ဌားရမ္းလိုပါလ်ွင္ က်ြန္မတို႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း နွင့္ဆက္သြယ္၍ ေရာင္းသူနွင့္ ဝယ္သူႀကား ၊ ဌားသူနွင့္ ပိုင္ရွင္ႀကား ၊ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အဆင္ေၿပေစၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ ၊ လုပ္ငန္းၿမန္ဆန္ေစရန္တို႕ကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
သတင္းစာနွင့္ အၿခားစာေစာင္မ်ားတြင္ ေႀကာ္ၿငာကို အခမဲ့ ေႀကာ္ၿငာေပးပါမည္။ေရာင္းဝယ္ဌားရမ္း ၿခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားၿဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက်ေစရန္ ၊ ေက်နပ္မႈရွိေစရန္ ၊ တာဝန္ယူစာခ်ဳပ္ခ်ဳဳပ္ဆို ေပးပါသည္။

Number of sale ads you already posted

8

Number of rent ads you already posted

71

Number of listings you already posted

79
ေရႊမင္းသမီး အိမ္ၿခံေၿမ အကိ်ဳးေဆာင္
Address
အမွတ္(၁၅၇/၁၆၉) ၊ A4 ၊ ၃၆လမ္း ၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ။