ေရႊမင္းသမီး အိမ္ၿခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္

Featured Agency
လူႀကီးမင္းတို႔၏ တိုက္ ၊ အိမ္ ၊ ၿခံ ၊ တိုက္ခန္းႏွင့္ စက္ရံု ၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို ေရာင္းဝယ္ဌားရမ္းလိုပါလ်ွင္ ကြၽန္မတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ဆက္သြယ္၍ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူၾကား ၊ ဌားသူႏွင့္ ပိုင္ရွင္ၾကား ၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပေစၿပီး စိတ္ေက်နပ္မႈရိွေစရန္ ၊ လုပ္ငန္းျမန္ဆန္ေစရန္တို႔ကို အဓိကထား၍ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။
သတင္းစာႏွင့္ အျခားစာေစာင္မ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာကို အခမဲ့ ေၾကာ္ျငာေပးပါမည္။ေရာင္းဝယ္ဌားရမ္း ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက်ေစရန္ ၊ ေက်နပ္မႈရိွေစရန္ ၊ တာဝန္ယူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေပးပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/shwe-min-themee-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

97

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

229

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

326