အစီအစဥ္ :


Houses for Rent in Kamaryut

ကမာရြတ္ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာတြင္ ရုံးခန္းမ်ား...

ကမာရြတ္ ေအာင္ေျမသာစည္အိမ္ရာတြင္ ရုံးခန္းမ်ား...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 4
 • 4

15 Lakh (Kyats)

ကမာရြတ္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး...

ကမာရြတ္ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္းသြယ္ ဂမုန္းပြင့္အနီး...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 2
 • 2

6.50 Lakh (Kyats)

ကမာရြတ္ ဗဟိုလမ္းသြယ္တြင္ ေနထုိင္ရန္...

ကမာရြတ္ ဗဟိုလမ္းသြယ္တြင္ ေနထုိင္ရန္...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 5
 • 5

$ 3,800 (US Dollar)

ကမာရြတ္ ျပည္လမ္းသြယ္အာတီးယားလမ္းတြင္...

ကမာရြတ္ ျပည္လမ္းသြယ္အာတီးယားလမ္းတြင္...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 5
 • 4

$ 3,500 (US Dollar)

ကမာရြတ္ ျပည္လမ္းသြယ္အာတီးယားလမ္းတြင္...

ကမာရြတ္ ျပည္လမ္းသြယ္အာတီးယားလမ္းတြင္...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 3

$ 2,000 (US Dollar)

LT1808005013: Landed house for rent in Kamaryut

LT1808005013: Landed house for rent in Kamaryut

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 5
 • 5

$ 12,000 (US Dollar)

အင္းယားကန္ေစာင္းဦးထြန္းျငိမ္းလမ္းငွါးမည္

အင္းယားကန္ေစာင္းဦးထြန္းျငိမ္းလမ္းငွါးမည္

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 5
 • 6

$ 12,000 (US Dollar)

သံလြင္လမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာ...

သံလြင္လမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာ...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 5
 • 7

$ 2,000 (US Dollar)

သံလြင္လမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာ...

သံလြင္လမ္းတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ရန္ ေကာင္းေသာ...

ကမာရြတ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

House

 • 3
 • 4

$ 4,000 (US Dollar)