ေအာင္(ကုေဋၾကြယ္)အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ
(Aung GadayKwyal Real Estate Services)

တိုက္ခန္း/ကြန္ဒို / လံုးခ်င္း/ ေျမကြက္/ စက္ရံု/ ဂိုေဒါင္/ ရံုးခန္း/ ဆိုင္ခန္း မ်ားအား ေရာင္း/ဝယ္ / ငွားရမ္းေပးျခင္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာက္လိုေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ေျမရွင္နွင့္ ကန္ထရိုက္တာ နွစ္ဦးျကား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

Number of sale ads you already posted

152

Number of rent ads you already posted

256

Number of listings you already posted

408