ေအာင္(ကုေဋၾကြယ္)အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ
(Aung GadayKwyal Real Estate Services)

Featured Agency
တိုက္ခန္း/ကြန္ဒို / လံုးခ်င္း/ ေျမကြက္/ စက္ရံု/ ဂိုေဒါင္/ ရံုးခန္း/ ဆိုင္ခန္း မ်ားအား ေရာင္း/ဝယ္ / ငွားရမ္းေပးျခင္းမ်ားကို တိက်မွန္ကန္ ျမန္ဆန္စြာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

အက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာက္လိုေသာ ေျမကြက္မ်ားကို ေျမရွင္နွင့္ ကန္ထရိုက္တာ နွစ္ဦးျကား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/aung-kaday-kyual-real-estate

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

97

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

179

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

276