အာကာ (အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္)

အိမ္ျခံေျမ အကိ်ဳးေဆာင္

Number of sale ads you already posted

1

Number of rent ads you already posted

0

Number of listings you already posted

1
အာကာ (အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္)
Address
အမွတ္( ၁၂၁၄ ) ၃၅ရပ္ကြက္ ပင္လံုလမ္းမျကီး ေျမာက္ဒဂံုျမဳိ ႔နယ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး။