အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

ပထမထပ္ ႀကိဳပြိဳင့္တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 295 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
Great Four Brothers Construction မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း တရားဝင္တည္ေဆာက္ေသာ၁၂ ေပခြဲ ၅၀ ေပ အက်ယ္ဝန္းရွိ ပထမထပ္ တစ္ခန္းသာေရာင္းရန္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ရွိ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
*ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ ေအာင္သီတာလမ္းရွိ ေလးလႊာ တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။ *ေပအက်ယ္ ၁၂ခြဲx၅၀ ေပ *Hall, RC ခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရ၊မီး အျပည့္အစံု *ယမံုနာလမ္းအနီးတြင္တည္ရွိျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေျမ ညီး ထပ္ ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္ ေျမညီးထပ္ ၁၇ ေပ ၅၀ အျမင့္ သိန္း ၄၀၀ သိန္း ကိုယ္ပိုင္မီးတာ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္တာ ေရ မီး စုံ BCC က်ျပီး စာ တိုက္ လမ္း ၂ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံျမိဳ႕နယ္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂ × 50 အက်ယ္ ဒုတိယ 280 သိန္း ေစ်းနီး ေက်ာင္ နီး မွတ္ တိုင္ နီး ၆ လမ္း ေဇယ်ာသီရိ ရပ္ကြက္ ေဒါပုံျမိဳနယ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္လူေနထုိင္ခြင့္က်ၿပီးတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 500 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္ (၆၄) ၊ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ဗိုလ္ထြန္းဇံရပ္ကြက္၊ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ ရန္ေအာင္မွတ္တိုင္အနီး တြင္၁၂.၅×၅၀ေပ အက်ယ္ရွိလူေနထိုင္ခြင့္BCCက်ၿပီးတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ရွိ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
*ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္ ေအာင္သီတာလမ္းရွိ ေလးလႊာ တိုက္ခန္းသစ္ ေရာင္းရန္ ရွိပါသည္။ *ေပအက်ယ္ ၁၂ခြဲx၅၀ ေပ *Hall, RC ခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ေရ၊မီး အျပည့္အစံု *ယမံုနာလမ္းအနီးတြင္တည္ရွိျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း အျမန္ ေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 210 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ တိုက္ ခန္း အျမန္ ေရာင္း မည္ အက်ယ္အ၀န္း (12 × 50) ေပက်ယ္၀န္းသည္။ အိပ္ခန္း (1) ခနး္၊ ေရခ်ိဳးခနး္ (1) ခနး္၊ မီးဖိုခနး္၊ အိမ္သာ ပါ၀င္သည္။ 5 လႊာ သိန္း ၂၁၀ ကိုယ္ ပိုင္ မီတာ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 190 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၄ လႊာ ၁၉၀ သိန္း စာတိုက္လမ္း ၂ ရပ္ ကြက္ BCC က်ျပီး ကိုယ္ ပိုင္မီးတာ ကုိယ္ပိုင္ေမာ္တာ ေရမီးစုံ အက်ယ္ ၁၂ ခြဲ ၅၀
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေျမညီထပ္ ၁၇ ေပ အျမင့္ BCC က် ျပီး ကိုယ္ ပိုင္ မီးတာ ကိုယ္ ပုိင္ ေမာ္တာ ေရ မီ းစုံ ထပ္ ခိုးပါ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ ခန္း ေရာင္း မည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 320 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ပထမ ထပ္ အက်ယ္12 × 50 အျမင့္ 9 ေပ ေစ်း နီး BCC က် ျပိး ကိုယ္ပိုင္ မီးတာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ေရ မီး စုံ ပါ ေရာင္းရန္ ရွိ သည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိသည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 370 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အက်ယ္အဝန္း12×50 အျမင့္ 10 ေပ ေျမညီထပ္ သိန္း (370) BCC(ၾကာျပီ) ေရမီးအစံုု ျဖင့္ေရာင္းရန္ရွိသည္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ေျမညီတိုက္ခန္းေရာင္းရန္ရွိပါသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္ တြင္တည္ရွိၿပီး အျမင့္17'ထပ္ခိုးပါသည္။ အက်ယ္12x50' ေပက်ယ္၀နး္ပါသည္။ hall type ျဖစ္၍ မိမိစိတ္ႀကိဳက္အခန္းဖြဲ႔ႏိုင္သည္။ ေရခ်ိဳးခနး္ (1)ခန္း၊ မီးဖိုခန္း၊ အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။