အိမ္ၿခံေျမ ေရာင္းရန္ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္

ရတနာေစ်းအနီးေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ျပင္ဆင္ျပီးအသင့္ေန ထိုင္နိုင္ေသာတိုက္ခန္းမ်ားေရာင္းရန္ရိွပါသည္။(တိုက္သစ္)...

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
၁၂ ေပ ခြဲ ၅၀ ေပ အခန္းမ်ားေရာင္းမည္ ရင္ကဲြ ***ေျမညီထပ္ =၃၈၀သိန္း ၊အျမင့္၁၀ေပတစ္ခန္းလံုးေျကြျပားခင္းျပီးဘိုထိုင္အိမ္သာမီးဖိုခံုေဘစင္ေၾကြျပားခင္းျပီးအဆင္သင့္ေနထိုင္ရံု / *** ပထမထပ္...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

အရည္အေသြးျပည့္မီွေသာB.C.C က်ျပီးတိုက္ခန္းေဒါပံု ျမိဳ ့ပါတ္လမ္းတြင္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 270 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
အမွတ္(၂၉) ျမိဳ ့ပါတ္လမ္း၊သေဘၤာက်င္းရပ္ကြက္၊ေဒါပံုျမိဳ ့နယ္။ အက်ယ္(၁၁.၅ေပx၄၇ေပ) ကိုယ္ပိုင္လ်ွပ္စစ္မီတာ/ကိုယ္ပိုင္ေရေမာ္တာ Over Head Tank/Under Ground Tank Door-က်ြန္းတံခါး/Windows-Aluminium/PVC မီးဖိုခံု Basin...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္တြင္တိုက္ခန္းအသစ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 315 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္တြင္တိုက္ခန္းအသစ္ေရာင္းရန္ရွိသည္။(12.5×50) sqft ရွိသည္။Hall type...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္း

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 300 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပုံေဇယ်သိရိရပ္ကြက္ပါေကခင္းထားသည္အဆင့္သင့္ေနလိုရျပီးလမ္းေကာင္ေနရာေကာင္ကားဂိတ္နီ
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံု တိုက္ခန္း (ျမိဳ႕ထဲနီး၊ အထပ္နိမ့္၊) ေရာင္းပါမည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 198 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ျမိဳ႕ထဲသို႕ 5 မိနစ္ခန္ ႔၊ ေစ်း၊ ေက်ာင္း၊ ကားဂိတ္၊ ဘဏ္၊ သေဘၤာသားရံုး အနီး၊ ပတ္၀န္းက်င္ေကာင္း ရပ္ကြက္သန္႕၊ လမ္းသန္႕။ ေရခ်ဳိးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားကပ္ျပီး/ခင္းျပီး။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ယမံုနာ(၁)ရပ္ကြက္ရွိ (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ ေျမညီထပ္၊ ၂လႊာ၊ ၃လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္...

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 400 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ ယမံုနာ(၁)ရပ္ကြက္ရွိ (ေပ 12 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ေျမညီထပ္၊ ၂လႊာ၊ ၃လႊာ တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ တန္ဖိုးေငြ။ ။ ေျမညီထပ္-...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံ ပထမထပ္ တုိက္ခန္း အေရာငး္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 320 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
မဂၤလာပါ သာေကတ မင္းနႏၵာလမး္မျကီးေက်ာကပ္ လမ္း ၀က္စုမွတ္တုိင္အနီး ၁၂ေပခြဲ ေပ ၅၀ ပထမထပ္မွန္ခနး္ အသင့္ေန ျပင္ဆင္ျပီး အခန္းေလးေရာင္းပါမည္။ သိန္း 320 ညွိနုိင္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သူႀကီးလမ္းရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ ပထမထပ္၊ တတိယထပ္၊ စတုတၳထပ္ တိိုက္ခန္းေရာင္းမည္...

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 850 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ သူႀကီးလမ္းရွိ (ေပ 25 x ေပ 50)ရွိေသာ Hall RC ခင္း ေရ၊ မီး၊ ေရခ်ိဳးခန္း၊ အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္း/ကပ္ၿပီး ပထမထပ္၊ တတိယထပ္၊ စတုတၳထပ္ တိိုက္ခန္းေရာင္းမည္။ တိုက္သစ္။ တန္ဖိုးေငြ။ ။...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ ယမံုနာ ၁၅လမ္း ေျမညီတိုက္ခန္း

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္းႏွင့္ အနီးဆံုး ဗႏၵဳလတံတာအဆင္းတြင္ရွိသည့္.... ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ ယမံုနာ၁၅လမ္းအလယ္တိုက္ခန္း (12 ေပခဲြ၊ ေပ 50၊ အျမင့္ 9 ေပ။ ေၾကြျပားခင္း၊အခန္းဖြဲ႕ျပီး။ BCC က်ထားျပီး။)...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 450 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ေျမညီထပ္ ၁၇ ေပ အျမင့္ ထပ္ခို ပါ Bcc က်ျပီး ေရ မီး စုံ ယမုံနာ လမ္း နွစ္ ၅ လုံး ေျမာက္ ရန္ ေျပ မွတ္တိုင္ နီး လမ္း ခင္းျပီး ေအာင္သိဒၶိလမ္း ေဇယ် ာသီရိ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 190 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ၄ လႊာ ၁၉၀ သိန္း Bcc က်ျပီး ကိုယ္ပိုင္မီတာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္တာ ေရခ်ဴ ိးခန္း အိမ္သာ ေၾကြျပားခင္းျပီး သေဘာၤက်င္း မွတ္တိုင္ နီး (၂ )လမ္း ယမုံနာ (၂ ) ရပ္ကြက္ ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 250 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္ ၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ၄ လႊာ ၂၅၀ သိန္း ေခၚေစ်း ပါ ေကခင္းျပီး ေၾကြျပားခင္းျပီး သံပန္ တတ္ျပီး မီးအလွဆင္ျပီး ကိုယ္ပ္ုင္ မီတာ ကိုယ္ပုိင္ ေမာ္တာ ေရခ်ဴ ိး ခန္း အိမ္သာ...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

တိုက္ခန္းေရာင္းမည္။

 ေဒါပံု |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 280 သိန္း (က်ပ္) |  တိုက္ခန္း
တိုက္ခန္းေရာင္းမည္၁၂ ေပ ခဲြ ၅၀ ၃ လႊာ 280 သိန္း ေခၚေစ်း ပါေကခင္းျပီးေၾကြျပားခင္း အခန္းဖဲြျပိး Bcc က်ျပိး ကိုယ္ပိုင္မီတာ ကိုယ္ပိုင္ ေမာ္တာ ေရခ်ဳိးခန္း အိမ္သာ ေၾကြျပား ခင္းျပီး...
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။