အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇံုတြင္စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 55 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမ(1ဧက) ဂုိေဒါင္(60×180) အက်ယ္ရွိ 315 KVAပါ၀င္ေသာ စက္ရံုအျမန္ငွားမည္။
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာ စက္မႈုဇုန္ဌားမည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 145 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(2)ဧက စက္ရုံ(45000SQft) မီး(315KVA) For Rent 1 Month 145သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာ စက္မႈုဇုန္ဌားမည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 165 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(2.5)ဧက စက္ရုံ (50000Sqft ) မီး(315KVA) For Rent 1 Month 165သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ဌားရန္ရွိပါသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(1)ဧက စက္ရုံ (80*160) မီး 315KVA) For Rent 1 Month 50သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွါးရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 50 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္(၂)၊ အက်ယ္အ၀န္း(90'x160'), 320 KVA, (ညိွႏိႈင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာ စက္မႈုဇုန္ဌားမည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၀ါးတစ္ရာ စက္မႈဇုန္ ေျမ(2)ဧက စက္ရုံ(100*200) မီး ငွား(1)လ 60သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 350 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေျမ ( 6 ) ဧက ဂို (100000 Sqft ) 315KVA 1Sqft 350Ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားမည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 41,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ ေျမ(4)ဧက၊ ဂို(175000 Sqft)3Rc,မီး(500KVA) ငွား(1)လ U$ 41000
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာဓုကန္စက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 $ 2,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
သာဓုကန္စက္မႈဇုန္ ေျမ(3)ဧက ငွား(1)ဧက U$ 2500
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ(1)ဧက၊ ဂို(80'x350'), မီး(315KVA) ငွား(1)လ 130သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 200 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္ ေျမ(2.5)ဧက၊ဂို(180'x320'),Off(20'x180'),မီး(500KVA) ငွား(1)လ 200သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းဖက္တြင္တည္ရွိၿပီးေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။ အက်ယ္ ၃၉.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ ၁၅ ခု ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္သည္လည္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိေျမကြက္လြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။