ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

2347 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

          ျမန္မာျပည္တြင္ ပထမဆံုး မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အေဆာက္အအံုကိုမဆို ႏွစ္ရွည္အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ Myanmar Art Construction မွ ေဆာက္လုပ္ေပးေနပါသည္။

          ဂရန္အမည္ေပါက္ရွိရံု ၊ ဝင္ေငြရလမ္းေဖာ္ျပေပးႏိုင္႐ံုျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို႔စိတ္တုိင္းက် အေဆာက္အအံုကို ႏွစ္ရွည္အရစ္က် တည္ေဆာက္ေပးမည္။

         ေခတ္မီဆန္းသစ္လွပျပီး ၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္ လိုသူမ်ားအတြက္ ၃၀% သာေပးေခ်ရန္လိုၿပီး က်န္ ၇၀% ကို ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္၍ ေပးေခ်ႏိုင္ပါသည္။

 

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

 

Myanmar Art Construction မွ

* Structure Design တြက္ခ်က္ေပးျခင္း
* အေသးစိတ္ခန္႔မွန္းေျခ ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ေပးျခင္း
* P.A.E စနစ္ျဖင့္အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း
* Customer စိတ္တိုင္းက် ပံုစံေရးဆြဲၿပီး ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း
* Steel Structure အေဆာက္အဦးမ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း
* သံကူကြန္ကရစ္ အေဆာက္အဦးမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္း
* ေဆးသုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း
* လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား
* အလွဆင္ေက်ာက္ျပား၊ ေၾကြျပားမ်ား ကပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
* အခန္းတြင္းအလွဆင္ျခင္း
* ေျမယာအလွဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား
* ၿခံစည္းရိုး ခတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ကိုအရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး စိတ္တိုင္းက် ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction 

 

ကၽြမ္းက်င္ေသာ မန္ေနဂ်ာႏွင့္ လုပ္သားမ်ားမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး
အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း မ်ားကိုလည္း Myanmar Art Construction မွတာ၀န္ယူျပဳလုပ္ေပးပါသည္။

 

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

 

Myanmar Art Construction မွ

* ဆည္းေျမာင္း ၊ ကန္ေခ်ာင္းမ်ား ၊ ျပဳျပင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း
* ေျမသားလမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း
* အေဆာင္အခန္းမ်ားကို ဆန္းသစ္ေသာပံုစံႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီစြာ ေဆာက္လုပ္ေပးျခင္း တို႔ကို စိတ္တိုင္းက် ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။

 

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ဘဏ္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေဆာက္လုပ္လိုသူမ်ားအတြက္ Myanmar Art Construction

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Art Construction Co., Ltd.

Myanmar Art Construction Co., Ltd.

လိပ္စာ
south okkalapa township, yangon.