ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

30361 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး
 

Taunggyi Garden Estate သည္

            ေတာင္ၾကီးျမိဳ ႔ ၊ ေအးသာယာရွိ စုစုေပါင္းေျမ (၁၄) ဧကေပၚတြင္ ေျမကြက္ စုစုေပါင္း ၁၂၅ ကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

  • ဂရန္အမည္ေပါက္ရရွိမည္။
  • ေျမအက်ယ္ (၄၀'×၆၀') / (၆၀'×၆၀') ေပၚရွိလံုးခ်င္းမ်ား
  • ဥေရာပစတိုင္ ဘန္ဂလို လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ဥေရာပပံုစံဘန္ဂလိုမ်ားမွာ

- Standard Type
- Type A
- Luxury Type

 

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

Standard Type

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

Type A

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

Luxury Type

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

စီမံကိန္းတည္ေနရာေျမပံု

ဥေရာပဘန္ဂလိုပံုစံ Taunggyi Garden Estate (ဂရန္အမည္ေပါက္) လံုးခ်င္းအိမ္ရာ

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Myat Nan Thar Construction

Myat Nan Thar Construction

လိပ္စာ
Kalaw.