Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

32627 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

 • Mingalar 69 Residence (Taunggyi)
 • ပရိေဘာဂ အစံုအလင္ ျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ျပင္ဆင္ျပီး ၊ အခန္းက်ယ္ ကို၀ယ္ယူ၍ ေျမဂရန္ပါ မိမိအမည္ေပါက္ ရရွိႏိုင္မည့္ အထူးျခားဆံုးေသာ အခြင့္အေရး။
 • ပုိင္ဆုိင္မႈခုိင္မာေသာ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားျပီး ဝယ္ယူသူမ်ားအား ေျမကိုအခ်ိဳးက် ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္
 • ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပီးစီးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ကေမၻာဇဘဏ္နွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္၍ လေပါင္း (၈၀) ေက်ာ္ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူအားေပးႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ (လစဥ္ ၁၅ သိန္း ခန္႔သာ သြင္းရပါမည္)
 •  ေတာင္ၾကီးျမိဳ ႔ တစ္ျမိဳ ႔လံုး၏ ႐ႈခင္းအလွကို Mingalar 69 Residence မွ ခံစားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

      ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အဆင့္ျမင့္ဆုံးေရွ႕ေဆာင္ကြန္ဒုိစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Mingalar 69 Residence ကို အမွတ္(၆၉)၊ မဂၤလာလမ္း၊ မဂၤလာဦးရပ္ကြက္၊ ေတာင္ႀကီးျမိဳ ႔တြင္ Smart & Style Construction Co., Ltd မွတာဝန္ယူတည္ေဆာက္လွ်က္ရွိပါသည္။

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

 

အက်ယ္အဝန္းမ်ားမွာ

 • Unit A-1840 sqft
 • Unit B-1630 sqft
 • Unit C-1600 sqft
 • Unit D-1600 sqft

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

 

 • 9 ထပ္ခြဲ ကြန္ဒို ျဖစ္ပါသည္။
 • အခန္းေပါင္း (30) ပါရွိျပီး ၊ လံုးခ်င္းအိမ္ကဲ့သို႔ Privacy ရွိေစမွာျဖစ္ပါသည္။ (အခန္းတစ္ခန္းႏွင့္ တစ္ခန္းထိစပ္ေနမွဳ မရွိဘဲ သီးသန္႕နံရံမ်ားျဖင့္ ဖြဲဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း။)
 • တစ္လႊာတြင္ (၄) ခန္းပါရွိပါသည္။ 
 • Floor to Floor  Height  (၁၁) ေပ အျမင့္ရွိပါသည္။
 • ၈ ေပအက်ယ္ရွိေသာ Main ေလွကား(၂)စင္း ႏွင့္ လူစီးဓာတ္ေလွကား (၂ ) စင္းပါရွိမွာျဖစ္ပါသည္။
 • ေရကူးကန္ ၊  GYM ၊ Mini Mart ၊  Basement တြင္ 16ေပအျမင့္ရွိေသာ (2) ထပ္ ကားပါကင္ ၊  အစရွိသည့္ Facilities မ်ားပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 • အရန္မီးစက္ ၊ Transformer မ်ားလည္းပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 • ကိုယ္ပိုင္ကားပါကင္ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • အမွိဳက္ပစ္စနစ္လည္းပါရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • Heat Cover အမုိးေၾကာင့္ အပူကို ေလ်ာ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 • ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ပရိေဘာဂ အစံုအလင္ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 • အခန္းမ်ားတြင္ ကုိရီးယားပါေကး ႏွင့္ ေျကြျပားမ်ား လည္း ကပ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။
 • ေရပူေရေအးစက္ ႏွင့္ ေရသန္႕စင္ စနစ္လည္း ပါရွိမည္ ျဖစ္သည္။
 • လံုျခံဳေရး ၀န္ထမ္းႏွင့္ CCTV Camera မ်ားလည္းတပ္ဆင္ေပးထားမည္ ျဖစ္သည္။

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

 

 • မိသားစုမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာမႈအျပည့္အဝရရွိႏုိင္မည့္ ဘုရားခန္းႏွင့္ဧည့္ခန္းက်ယ္ႀကီးမ်ားပါဝင္ျခင္း။
 • Master Bedroom အခန္းက်ယ္(4)ခန္း ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း။
 • အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရရွိသည့္အျပင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၏ အလွအားခံစားႏုိင္မည့္ဝရံတာက်ယ္ႀကီးမ်ား/ျပတင္းေပါက္က်ယ္ႀကီးမ်ားတပ္ဆင္ေပးထားျခင္း။
 • ဧည့္ခန္း၊အိပ္ခန္းႏွင့္ထမင္းစားခန္းမ်ား၏ ၾကမ္းခင္းမ်ားအား ကုိးရီးယားပါေကးမ်ား ခင္းေပးျခင္း၊မီးဖုိခန္းအား ေႂကြျပားကပ္ေပးျခင္း။
 • အဆင္သင့္ေနထုိင္ႏုိင္မည့္ ပရိေဘာဂမ်ား ပါဝင္ျခင္း။
 • က်ယ္ဝန္းသည့္ထမင္းစားခန္းပါဝင္ျခင္း။
 • ဓာတ္ေလွကား(၈)ေယာက္စီး (၂)စင္းပါဝင္ျခင္း။
 • ေရကူးကန္/အားကစားခန္းမ/Mini Mart အစရွိသည့္ အဆင့္ျမႇင့္ကြန္ဒုိတစ္ခု၏ စံႏႈန္းမွီစြာ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း။
 • သီးသန္႔ အမႈိက္ပစ္စနစ္ ပါဝင္ျခင္း။
 • Generator/ Transformer /Security မ်ားထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ထားျခင္း။
 • တစ္ခန္းလၽွင္ တစ္စီး ရပ္နားႏုိင္သည့္ က်ယ္ဝန္းေသာ ကားပါကင္ ၂ ထပ္ ပါဝင္ျခင္း။
 • အခန္းဝယ္ယူသူမ်ား အေနျဖင့္ အခန္းတခုတည္းပုိင္ဆုိင္သည္သာမက ေျမကုိပါ မိမိအမည္ေပါက္ အခ်ဳိးက် ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္သည့္ စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအုံအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးထာျခင္း။

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

 

ယခုလက္ရွိေဆာက္လုပ္ေနသည့္ပံုမ်ား

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

 

 

Location Map

 

Mingalar 69 Residence (Taunggyi)

Project လိပ္စာ

ရွမ္းျပည္နယ္

ေတာင္ႀကီး

No-(69), Supaung housing, Mingalar Street, Mingalar Oo Qtr, Taunggyi.

တည္ေနရာျပေျမပံု

အနီးအနားရွိ ထင္ရွားသည့္ေနရာမ်ား

ILBC

Total International School

အမွတ္(၅) ေစ်း။

Unicef ရံုး။

ပါဝင္သည့္ Facilities မ်ား

ကားပါကင္
ေရကူးကန္
၂၄နာရီလံုျခံဳေရး
မီနီမတ္
CCTV ကင္မရာ
ဘံုေရေပးေဝေရးစနစ္
ေရပူစိမ္ကန္
ကိုယ္ပိုင္မီတာ
ထရန္စေဖာ္မာ
မီးစက္

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ Project ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေဆာက္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီ

Smart & Style Construction Co.,Ltd

No-(69), Supaung housing, Mingalar Street, Mingalar Oo Qtr, Taunggyi.

Smart & Style Construction Co.,Ltd မွ ေဆာက္လုပ္ေသာ အျခား Project မ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္