မည်သည့်မြေအမျိုးအစားကို မည်သူကရောင်းချခွင့်ရှိသလဲ။

မည်သည့်မြေအမျိုးအစားကို မည်သူကရောင်းချခွင့်ရှိသလဲ။ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
7 Sep 2022 11:56 am တွင် တင်ခဲ့သည်
336 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီး

ဗဟုသုတ | Posted by ရွှေစင်ဝင်း (iMyanmarHouse.com)

[Unicode]

 

မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေ

ဘိုးဘွားမိဘလက်ထက်ကပင် ဓားမဦးချပိုင်ဆိုင်လာ၍ လွှဲပြောင်းဆက်ခံခွင့်ရှိသော မြေမျိုးဖြစ်သည်။

ထိုမြေအမျိုးအစားကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူမှ ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူကိုယ်တိုင်က လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (သို့မဟုတ်) အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သက်တမ်းသည် လွှဲအပ်သူ၊ အလွှဲခံရသူ မသေဆုံးမီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုမီ အချိန်အတွင်းဖြစ်ပါသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ပြီး မှတ်ပုံတင်စွန့်လွှတ်စာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

- မြေဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ထက်ဝက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သော်လည်းကောင်း၊ မြေဧရိယာတစ်ခုလုံးကို သော်လည်းကောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ခွဲစိတ် ရောင်းချသည့် အစိတ်အပိုင်း ကို ခွဲစိတ်ဂရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သို့သော် အနည်းဆုံးဧရိယာသည် ပေ၂၀×ပေ၆၀ (စတုရန်ပေ ၁၂၀၀) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

 

မြေငှားဂရန်မြေ

မြေများကို စည်းကမ်းချက်သတ်မှတ်၍ နှစ်(၆၀)၊ နှစ်(၉၀)၊ နှစ်(၃၀) အစရှိသော နှစ်ကာလအပိုင်း အခြားဖြင့် အငှားချထားပေးသည့်မြေအမျိုးအစားဖြစ်သည်။

ထိုမြေအမျိုးအစားကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေငှားဂရန်တွင် အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (သို့မဟုတ်) အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သက်တမ်းသည် လွှဲအပ်သူ၊ အလွှဲခံရသူ မသေဆုံးမီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုမီ အချိန်အတွင်းဖြစ်ပါသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်အပေးစာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

- မြေဂရန်တွင်ဖော်ပြထားသည့် မြေဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ထက်ဝက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သော်လည်းကောင်း၊ မြေဧရိယာတစ်ခုလုံးကို သော်လည်းကောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ခွဲစိတ် ရောင်းချသည့် အစိတ်အပိုင်းကို ခွဲစိတ်ဂရန်လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သို့သော် အနည်းဆုံးဧရိယာသည် ပေ၂၀×ပေ၆၀ (စတုရန်ပေ ၁၂၀၀) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

ပါမစ်မြေ

စည်ပင်သာယာမှုမရှိသေးသည့် မြို့သစ်နေရာများတွင် စည်းကမ်းချက်ဖြင့် သုံးစွဲခွင့်ပြုထားသည့် အိမ်ယာဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ချပေးထားသောမြေမျိုးဖြစ်သည်။

ထိုမြေအမျိုးအစားကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- ပါမစ်အမည်ပေါက်သူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- ပါမစ်အမည်ပေါက်သူထံမှ အရောင်းအဝယ်စာချုပ်အဆက်ဆက်ဖြင့် ဝယ်ယူထားသူက ရောင်းချခွင့် ရှိသည်။

- ပါမစ်မြေကို အရောင်းအဝယ်စာချုပ်အဆက်ဆက်ဖြင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူက မြေငှားဂရန် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ ထုတ်ပေးသည့် မြေငှားဂရန်တွင် လျှောက်ထားသူအမည်ဖြင့် ဂရန်ထုတ်ပေး သည်။

 

လယ်ယာမြေ

လယ်မြေ၊ ယာမြေ၊ ကိုင်းကျွန်းမြေ၊ တောင်ယာမြေ၊ နှစ်ရှည်ပင်စိုက်မျိုးသောမြေ၊ ဓနိမြေ၊ တောင်ယာ မြေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ပန်းမန်စိုက်ပျိုးသည့်ခြံမြေ၊ မြေနုကျွန်းမြေ အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

 

ထိုမြေအမျိုးအစားကို အောက်ပါနည်းလမ်းဖြင့် ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ပုံစံ(၇) အမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူမှ လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- ပုံစံ(၇) အမည်ပေါက်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်စာချုပ်ဖြင့် လက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- ပုံစံ(၇) အမည်ပေါက်သူထံမှ အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်သူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- မြေအမည်ပေါက် ပိုင်ဆိုင်သူထံမှ မှတ်ပုံတင်အထွေထွေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ (သို့မဟုတ်) အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာဖြင့် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူက လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ သက်တမ်းသည် လွှဲအပ်သူ၊ အလွှဲခံရသူ မသေဆုံးမီနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုမီ အချိန်အတွင်းဖြစ်ပါသည်။

- မြေဂရန်တွင်ဖော်ပြထားသည့် မြေဧရိယာတစ်ခုလုံး၏ ထက်ဝက်သော်လည်းကောင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သော်လည်းကောင်း၊ မြေဧရိယာတစ်ခုလုံးကို သော်လည်းကောင်း ရောင်းချခွင့်ရှိသည်။

- လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိပြီးသည့် မြေကွက်ကို အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်လျှောက်ထားပြီးနောက် မြေငှားဂရန် စာချုပ် လျှောက်ထားနိုင်သည်။ သို့သော် အနည်းဆုံးဧရိယာသည် ပေ၄၀×ပေ၆၀ (စတုရန်ပေ ၂၄၀၀) ရှိရမည်ဖြစ်သည်။

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-966901767, 09-268022352 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ငှားရန်အိမ်ခြံမြေများကို သင်စိတ်တိုင်းကျ ရှာဖွေရန်အတွက် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ဒေအကြံ​ပေး ပညာရှင်​အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

[Zawgyi]

မည္သည့္ေျမအမ်ိဳးအစားကို မည္သူကေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသလဲ။

 

ေျမပိုင္ေျမ၊ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ၊ ဂရန္ရွိေျမပိုင္ေျမ

ဘိုးဘြားမိဘလက္ထက္ကပင္ ဓားမဦးခ်ပိုင္ဆိုင္လာ၍ လႊဲေျပာင္းဆက္ခံခြင့္ရွိေသာ ေျမမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္သူမွ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူကိုယ္တိုင္က လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (သို႔မဟုတ္) အထူး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ သက္တမ္းသည္ လႊဲအပ္သူ၊ အလႊဲခံရသူ မေသဆံုးမီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ အခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ပါသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္အေပးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ပူးတြဲပိုင္ဆိုင္ျပီး မွတ္ပံုတင္စြန္႔လႊတ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိသည္။

- ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ ထက္ဝက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ခြဲစိတ္ ေရာင္းခ်သည့္ အစိတ္အပိုင္း ကို ခြဲစိတ္ဂရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးဧရိယာသည္ ေပ၂၀×ေပ၆၀ (စတုရန္ေပ ၁၂၀၀) ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

 

ေျမငွားဂရန္ေျမ

ေျမမ်ားကို စည္းကမ္းခ်က္သတ္မွတ္၍ ႏွစ္(၆၀)၊ ႏွစ္(၉၀)၊ ႏွစ္(၃၀) အစရွိေသာ ႏွစ္ကာလအပိုင္း အျခားျဖင့္ အငွားခ်ထားေပးသည့္ေျမအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမငွားဂရန္တြင္ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (သို႔မဟုတ္) အထူး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ သက္တမ္းသည္ လႊဲအပ္သူ၊ အလႊဲခံရသူ မေသဆံုးမီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ အခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ပါသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္အေပးစာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိသည္။

- ေျမဂရန္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ ထက္ဝက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ခြဲစိတ္ ေရာင္းခ်သည့္ အစိတ္အပိုင္းကို ခြဲစိတ္ဂရန္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးဧရိယာသည္ ေပ၂၀×ေပ၆၀ (စတုရန္ေပ ၁၂၀၀) ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

ပါမစ္ေျမ

စည္ပင္သာယာမႈမရွိေသးသည့္ ၿမိဳ႕သစ္ေနရာမ်ားတြင္ စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ သံုးစြဲခြင့္ျပဳထားသည့္ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ခြင့္ခ်ေပးထားေသာေျမမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ပါမစ္အမည္ေပါက္သူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ပါမစ္အမည္ေပါက္သူထံမွ အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္အဆက္ဆက္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားသူက ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိသည္။

- ပါမစ္ေျမကို အေရာင္းအ၀ယ္စာခ်ဳပ္အဆက္ဆက္ျဖင့္ ၀ယ္ယူပိုင္ဆိုင္ထားသူက ေျမငွားဂရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ ထုတ္ေပးသည့္ ေျမငွားဂရန္တြင္ ေလွ်ာက္ထားသူအမည္ျဖင့္ ဂရန္ထုတ္ေပး သည္။

 

လယ္ယာေျမ

လယ္ေျမ၊ ယာေျမ၊ ကိုင္းကၽြန္းေျမ၊ ေတာင္ယာေျမ၊ ႏွစ္ရွည္ပင္စိုက္မ်ိဳးေသာေျမ၊ ဓနိေျမ၊ ေတာင္ယာ ေျမ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပန္းမန္စိုက္ပ်ိဳးသည့္ျခံေျမ၊ ေျမႏုကၽြန္းေျမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

 

ထိုေျမအမ်ိဳးအစားကို ေအာက္ပါနည္းလမ္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပံုစံ(၇) အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူမွ လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ပံုစံ(၇) အမည္ေပါက္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ပံုစံ(၇) အမည္ေပါက္သူထံမွ အေမြဆက္ခံပိုင္ဆိုင္သူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- ေျမအမည္ေပါက္ ပိုင္ဆိုင္သူထံမွ မွတ္ပံုတင္အေထြေထြကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ (သို႔မဟုတ္) အထူး ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာျဖင့္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူက လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ သက္တမ္းသည္ လႊဲအပ္သူ၊ အလႊဲခံရသူ မေသဆံုးမီႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းျခင္း မျပဳမီ အခ်ိန္အတြင္းျဖစ္ပါသည္။

- ေျမဂရန္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုး၏ ထက္ဝက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမဧရိယာတစ္ခုလံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း ေရာင္းခ်ခြင့္ရွိသည္။

- လယ္ယာေျမ ပံုစံ(၇)ရရွိၿပီးသည့္ ေျမကြက္ကို အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ေလွ်ာက္ထားၿပီးေနာက္ ေျမငွားဂရန္ စာခ်ဳပ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အနည္းဆံုးဧရိယာသည္ ေပ၄၀×ေပ၆၀ (စတုရန္ေပ ၂၄၀၀) ရွိရမည္ျဖစ္သည္။

အိမ္ၿခံေျမ ကိစၥအဝဝႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံေပးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ့ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-966901767, 09-268022352 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ေရာင္းရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

ငွားရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ားကို သင္စိတ္တိုင္းက် ရွာေဖြရန္အတြက္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႔ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

နောက်ဆုံးရ အိမ်ခြံမြေ ဗဟုသုတများ

သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းအား ဆေးဝါးမပါဘဲ ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်း ၁၀ ခု - အပိုင်း (၂)
သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းအား ဆေးဝါးမပါဘဲ ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်း ၁၀ ခု - အပိုင်း (၂)
လွမ်းလှပါသည် အလှပေါင်းစုံတဲ့ ခရီးသွားရာသီ
လွမ်းလှပါသည် အလှပေါင်းစုံတဲ့ ခရီးသွားရာသီ
သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းအား ဆေးဝါးမပါဘဲ ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်း ၁၀ ခု - အပိုင်း (၁)
သွေးပေါင်ချိန်တက်ခြင်းအား ဆေးဝါးမပါဘဲ ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်း ၁၀ ခု - အပိုင်း (၁)
အိမ်ရှင်အိမ်ငှား သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ထည့်စဉ်းစား
အိမ်ရှင်အိမ်ငှား သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက် ထည့်စဉ်းစား
သန့်ရှင်းကျန်းမာတဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံး ဖြစ်ဖို့အတွက်...
သန့်ရှင်းကျန်းမာတဲ့ အိမ်ကလေးတစ်လုံး ဖြစ်ဖို့အတွက်...
ကျောက်ကျောရည် ကြိုက်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း
ကျောက်ကျောရည် ကြိုက်သူတွေအတွက် သတင်းကောင်း
စနစ်တကျနဲ့ လက်တွေ့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေစေမယ့် Entrance Cabinet Ideas
စနစ်တကျနဲ့ လက်တွေ့အသုံးပြုရတာအဆင်ပြေစေမယ့် Entrance Cabinet Ideas
အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ လှူဒါန်းလို့ရတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ.....
အသက်ရှင်နေစဉ်မှာ လှူဒါန်းလို့ရတဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ.....
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များဖော်ပြခြင်း......
ကွန်ဒိုအိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်သူ၏ လိုက်နာရမည့် တာဝန်များဖော်ပြခြင်း......
" သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်တည်လာ တို့ဘိုးဘွားအိမ်ပါ ”
" သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဖြစ်တည်လာ တို့ဘိုးဘွားအိမ်ပါ ”

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းနှင့် ဗဟုသုတ

ကြောက်မက်ဖွယ်ပူပြင်းသော ကွန်တိန်နာပုံးလူနေခန်းများ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှ ညိုညစ်ညစ်ရေများဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပရိသတ်များ တည်းခိုနေထ
ကြောက်မက်ဖွယ်ပူပြင်းသော ကွန်တိန်နာပုံးလူနေခန်းများ၊ ရေချိုးခန်းထဲမှ ညိုညစ်ညစ်ရေများဖြင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပရိသတ်များ တည်းခိုနေထ
ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြင့်အဖမ်းခံရဖူးသူ Britain's Got Talent ဒိုင်လူကြီး Simon Cowell ၏ စံအိမ်များ ....
ဘတ်စ်ကားတစ်စီး ပြန်ပေးဆွဲမှုဖြင့်အဖမ်းခံရဖူးသူ Britain's Got Talent ဒိုင်လူကြီး Simon Cowell ၏ စံအိမ်များ ....
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့် Yoo Ah In ၏ ဆိုးလ်မြို့တော်မှ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဒေါ်လာ ၅ သန်းတန် စံအိမ်
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့် Yoo Ah In ၏ ဆိုးလ်မြို့တော်မှ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ဒေါ်လာ ၅ သန်းတန် စံအိမ်
K-POP အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Lee Ji-hye က သူ၏ ရေချိုးခန်းကို ပရိသတ်များအား ချပြ
K-POP အဆိုတော်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး Lee Ji-hye က သူ၏ ရေချိုးခန်းကို ပရိသတ်များအား ချပြ
နေအိမ် ၅ လုံး၊ မိန်းမ ၄ ယောက်နဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂ ခုပိုင်တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားက သူတောင်းစား
နေအိမ် ၅ လုံး၊ မိန်းမ ၄ ယောက်နဲ့ ကုမ္ပဏီ ၂ ခုပိုင်တဲ့ နိုင်ဂျီးရီးယားက သူတောင်းစား
နိုဝင်ဘာ ၂၀ တွင် စတင်ကျင်းပတော့မည့် ၂၀၂၂ ကာတာကမ္ဘာ့ဖလား ကစားကွင်းသစ်ကြီးများ
နိုဝင်ဘာ ၂၀ တွင် စတင်ကျင်းပတော့မည့် ၂၀၂၂ ကာတာကမ္ဘာ့ဖလား ကစားကွင်းသစ်ကြီးများ
ပါမစ်ပျောက်ဂရန်ကို ဝယ်မိလို့ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်။
ပါမစ်ပျောက်ဂရန်ကို ဝယ်မိလို့ လက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတော့မယ်။
ကိုရီးယားအကျော်ကြားဆုံး မိန်းကလေး K-PoP အဖွဲ့ BLACKPINK က ဂျင်းနီနဲ့ လီဆာတို့ နေတဲ့ နေအိမ်ကြီးတွေကို လေ့လာရအောင်
ကိုရီးယားအကျော်ကြားဆုံး မိန်းကလေး K-PoP အဖွဲ့ BLACKPINK က ဂျင်းနီနဲ့ လီဆာတို့ နေတဲ့ နေအိမ်ကြီးတွေကို လေ့လာရအောင်
နာမည်ကြီး ထိုင်းမင်းသား Win Metawin ၏ စံအိမ်
နာမည်ကြီး ထိုင်းမင်းသား Win Metawin ၏ စံအိမ်
Grab ၏ CEO အန်သိုနီတန် စင်္ကာပူတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ တန် စံအိမ်ဝယ်ယူ.....
Grab ၏ CEO အန်သိုနီတန် စင်္ကာပူတွင် ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ တန် စံအိမ်ဝယ်ယူ.....

နောင်လာမည့် အိမ်ခြံမြေ ပွဲစဉ်များ

taunggyi-gardencity
61-residence

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store