အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

အလံု (အက်ိဳးေဆာင္ )မညိဳ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ မညိဳ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစျပီး သိသိသာသာ ျမင့္တက္ခဲ႔ ၊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ရျခင္း မွာ ၀ယ္လိုအားမ်ားျပီး ေရာင္းလိုအားနည္းေသာေၾကာင့္ ေစ်းနႈန္း ျမင့္တက္ခဲ႔ ။ Downtown ျမိဳ႔နယ္ ၊ ဒဂံုျမိဳ႔နယ္ ၊ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ သည္...

Powerful အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ လုပ္ငန္း မွ မမင္းမင္းညိဳ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္ေသာအခ်ိန္ ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္း သည္ အတက္ဘက္ သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ၊ အေရာင္း ႏွင့္ အငွား တြင္ အက်ိဳးေဆာင္ ရမႈ႔မွာ တူညီမႈ႔ရွိသည္ ဟုေျပာၾကား ။ သြားလာရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ စမ္းေခ်ာင္း ၊...

ေအာင္ကုေဋၾကြယ္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ မ၀င္းပပ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္တဲ႔၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကစျပီး ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အေရာင္းႏွင့္ အငွားတြင္ အငွား ပိုသြက္ဟု ေျပာၾကား ။ ဗဟန္း ၊ ကမာရြတ္ ၊ ရန္ကင္း ၊ ဒဂံု ျမိဳ႔နယ္ ေရာင္းအားေကာင္း ဟု ေျပာၾကား...

ဦးဆလိုင္း အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ဦးဆလိုင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္ လုပ္ကိုင္တဲ့အခ်ိန္က စျပီး အခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္ သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အေရာင္းႏွင့္ အငွား တြင္ အငွား ပိုသြက္ ။ လတ္တေလာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ျမိဳ႔နယ္မွာ မရမ္းကုန္း ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ။...

ေကေက အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ မခိုင္ခိုင္စိုး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမလုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ေသာအခ်ိန္ မွ စ၍ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ဘက္သို႔သာေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အေရာင္းႏွင့္ အငွား တြင္ အငွားပိုသြက္ ။ သီတင္းကြ်တ္ ကာလ တြင္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ပို၍ ေရာင္းအားေကာင္း ၊ လတ္တေလာ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ျမိဳ႔မွာ...

ေဒၚလွလွၾကည္ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ေဒၚလွလွၾကည္ ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္ေသာ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကစျပီး အေရာင္းႏွင့္ အငွားတြင္ အငွားပိုသြက္ ဟု ေျပာၾကား ။ ေျမာက္ဒဂံု ျမိဳ႔နယ္ မွတိုက္ခန္း မ်ား ေရာင္းအားေကာင္း ။ အေရာင္းနည္းျပီး ၀ယ္ယူသူမ်ားေန။ ၀ယ္ယူသူ ၈၀ ရာခို္င္ႏႈန္း နီးပါး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အိမ္ ၊...

၀င္းေရႊ၀ါ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ေဒၚမို႔မို႔ေအာင္ ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမလုပ္ငန္းစတင္ လုပ္ကိုင္တဲ့ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ကစျပီး အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္အတက္ဘက္ သို႔သာ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ။ အငွား ႏွင့္ အေရာင္း အက်ိဳးေဆာင္ ရျခင္းမွာ တူညီမႈ႔ရွိေၾကာင္း ။ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္း သည္ပိုျပီး အက်ိဳးေဆာင္ရ ၊အငွား ၊ အေရာင္းသြက္...

ကိုမင္းမင္း အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း မွ ကိုမင္းမင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ ေသာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ မွစတင္ျပီး အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ အတက္ ဘက္သို႔သာ ေရာက္ရွိ နိဳင္ေၾကာင္း ။ အေရာင္း ႏွင့္ အငွား တြင္ အေရာင္းပိုသြက္ ။ လသာျမိဳ႔နယ္ တြင္ ေရာင္းအားေကာင္း ။ အငွားအမ်ားဆံုးျမိဳ႔နယ္ မွာ လမ္းမေတာ္...

Fast Forward အိမ၊္ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ ကိုမ်ိဳးေဇာ္ႏွင္႔ အင္တာဗ်ဴး


သီလ၀ါ စက္မႈ႔ဇုန္ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အဆိုပါျမိဳ႔နယ္ရွိ အိမ္ရာမ်ား ေစ်းႏႈန္းျမင္႔တက္သြား ၊ အိမ၊္ျခ၊ံေျမ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ႔ မ်ားေသာေၾကာင့္ အိမ၊္ျခ၊ံေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ ျမင္႔တက္လာနိဳင္ ၊လိႈင္ျမိဳ.နယ္ မွ တန္ဖိုးနည္း အိမ္ရာ တိုက္ခန္း တစ္ခန္း သည္...

ပုလဲေရႊ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္းမွ ဦးစိန္ေလး ႏွင့္အင္တာဗ်ဴး


အိမ္ ၊ ျခံ ၊ ေျမ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေသာ အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ အိမ္ ၊ ျခံ ၊ေျမ ေစ်းႏႈန္းသည္ တစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္သြားျခင္း မရွိဟုေျပာၾကား ။ ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုး ျမိဳ႔နယ္မွာ ကမာၻေအးဘုရားလမ္း ၊ ကမာရြတ္ ၊ Downtown ျမိဳ႔နယ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ။ Downtown ျမိဳ႔နယ္ တြင္...