အိမ္ၿခံေျမ အင္တာဗ်ဴးမ်ား

68 RESIDENCE မွ တာ၀န္ရွိသူ မေကသီခိုင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


68 Residence ကို ေဆာက္လုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာၾကားရာတြင္ ယခုလုပ္ငန္း၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမွာ ေရႊနန္းေတာ္ ရတနာဆိုင္မွ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ ေရႊနန္းေတာ္ မွ ၄င္းတို႕၏ ရတနာမ်ားကို ၀ယ္ယူ အားေပးေနၾကေသာ Customer မ်ားႏွင့္ ကြန္ဒိုကို စိတ္၀င္စားၾကေသာ Customerမ်ား...

ေရႊအိမ္ကမာၻ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးသိန္းလင္းညိုႏွင့္...


အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္သံုးဆယ္ခန္႔မွစ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္လည္း ယခင္ကဆိုလွ်င္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္သာ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ရာမွ ယခုဆိုလ်ွင္ အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္...

ဒံုးယာဥ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်ာ မငု၀ါတင့္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


ဒံုးယာဥ္ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္၂လပိုင္းတြင္ စတင္လုပ္ကိုင္ ခဲ႔ေၾကာင္း သိရျပီး၊အငွားေစ်းကြက္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္း ေနေၾကာင္းႏွင့္ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္ကို အမ်ားဆံုး အက်ိဳးေဆာင္ ေပးေနရေၾကာင္းသိရသည္။ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား အစိုးရမွ ေနထိုင္ခြင့္...

အစစ္အမွန္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မေကေကခိုင္မင္း ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး


အစစ္အမွန္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။စမ္းေခ်ာင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မရန္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ေပးရေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားၿဖစ္ၿပီး ကြန္ဒိုမ်ားကို...

ေရႊၿပည္သစ္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း မွ General Manager ကိုမင္းနိုင္ ႏွင္ ့အင္တာဗ်ဴး


ေရႊၿပည္သစ္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ရန္ကုန္တိုင္းေဒသအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ အားလံုးကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး လံုးခ်င္း ႏွင့္ ကြန္ဒို အေရာင္း၊အငွားကို အထူး၀န္ေဆာင္မႈေပးေၾကာင္းသိရသည္။ ယခုအခ်ိန္မွာ...

Home Net အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ မခ်ယ္ရီႏွင့္အင္တာဗ်ဳး


အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းကို လြန္ခဲ႔ေသာႏွစ္ႏွစ္ခန္႕မွစ၍လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ Down Town ၆ျမိဳ႕နယ္၊မရမ္းကုန္းႏွင့္ ၉မိုင္အစရွိေသာ ျမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။အက်ိဳးေဆာင္ေပးေနေသာ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားမွာ ကြန္ဒို၊တိုက္ခန္း အေရာင္းႏွင့္...

Asia Housing အိမ္၊ျခံ၊ေျမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုေ၀လင္းစိုးႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


Asia Housing အိမ္၊ျခံ၊ေျမလုပ္ငန္းသည္ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၂လပိုင္းတြင္စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။အက်ိဳးေဆာင္ေပးရာတြင္လည္း ေက်ာက္ေျမာင္းႏွင့္ ဒဂံုျမိဳ႕နယ္မ်ားကို အမ်ားဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးျပီး အျခားျမိဳ႕နယ္မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို...

ေဆြသဟာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဳး


အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းကိုလြန္ခဲ႔ေသာ္ ငါးႏွစ္ခန္႕မွစ၍ လုပ္ကိုင္ခဲ႔ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြသဟာ အိမ္၊ျခံ၊ေျမ လုပ္ငန္းအမည္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခဲ႔သည္မွာ တစ္ႏွစ္ခန္႕ ရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။အမ်ားဆံုးအက်ိဳးေဆာင္ျဖစ္ေနေသာ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားမွာ...

Bright Diamond အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ Marketing Supervisior ကိုေနမ်ိဳးေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


မၾကာမီ အခ်ိန္တြင္ ၀ါတြင္းကာလ ကိုေရာက္ရွိေတာ့မယ္ၿဖစ္၍ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အေရာင္း၊အငွား မွာ အနည္းငယ္ေလ်ာ့က်သြားေၾကာင္းသိရသည္။တိုက္ခန္းမ်ားမွာ အေရာင္းထက္ အငွားဘက္တြင္ ပို၍မ်ားေၾကာင္းသိရသည္။ ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၏ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ ေစ်းကြက္မွာ...

DWG အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ လုပ္ငန္းမွ တာ၀န္ရွိသူ ကိုေဇာ္ေဇာ္လြင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းၿခင္း


DWG အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း ကို စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၃ခုနွစ္မွစတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ ၿပီး ၿမန္မာနိုင္ငံတြင္၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း မွ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စကၤာပူနိုင္ငံတြင္ အိမ္၊ၿခံ၊ေၿမ ၀ယ္လိုေသာ customer မ်ား အတြက္ စကၤာပူကုမၸဏီႏွင့္...