iGreen Mega Promotion iGreen Mega Promotion iGreen Mega Promotion
 

ေရာင္းခ်ေပးမည္႕ တုိက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒုိမ်ား

(အေဆာက္အဦးတစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လိပ္စာေပၚတြင္ ႏွိပ္၍ၾကည္႕ႏုိင္ပါသည္)

(၁) 4 ကံ့ေကာ္ Condominium (အမွတ္-၄၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ ေဝဋဳဝန္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။)
(၂) 25 ကံ့ေကာ္ Condominium (အမွတ္-၂၅၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ ေဝဋဳဝန္ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။)
(၃) G4 Condominium (အမွတ္- G4၊ လြတ္လပ္ေရးလမ္း၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။)
(၄) PG 276 Condominium (အမွတ္- G276၊ ျပြန္လမ္း၊ သဃၤန္ကြ်န္းျမိဳ႕နယ္။)
(၅) 38 ကံ့ေကာ္ Detached House (အမွတ္-၃၈၊ ကံ့ေကာ္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။)
(၆) 24 ဓမၼိကဝတီ Condominium (အမွတ္-၂၄၊ ဓမၼိကဝတီလမ္း၊ သံတံတားရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္။)
(၇) 45 ရတနာ Condominium (အမွတ္-၄၅၊ ရတနာသိခၤလမ္း၊ မုန္႔လက္ေဆာင္းေျမာက္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းရပ္ကြက္။)
(၈) 71 ရတနာ Condominium (အမွတ္-၇၁၊ ရတနာလမ္း၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။)
(၉) 123 Parami Condominium (အမွတ္-၁၂၃၊ ပါရမီလမ္း၊ ၁၆ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။)
(၁၀) 202 Baho Condominium (အမွတ္-၂၀၀-၂၀၂၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္း၊ ၁ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ျမိဳ႕နယ္။)
(၁၁) မဟာေဆြ Condominium (အမွတ္-၃၊ မဟာေဆြလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။)
(၁၂) ျမကန္သာ Condominium (အမွတ္-၇၃ စီ၊ ျမကန္သာ ၄လမ္း၊ ၅ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။)
(၁၃) Royal Thukha Condominium (အမွတ္-၅၅၅၊ ဓမၼသုခေက်ာင္းလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္။)
(၁၄) U.B.C Condominium (အမွတ္-ခ/၉၃)၊ ျပည္သာယာလမ္းသြယ္(၃)၊ ဇ/ေျမာက္ရပ္ကြက္၊ သဃၤကြ်န္းၿမိဳ႕နယ္။)
(၁၅) စိမ္းလဲ့ေအာင္ Condominium 82-A၊ က်ိဳက္ဝုိင္းဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။ Junction-8 ေရွ႕